องค์ประกอบ/อำนาจหน้าที่


      คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง จัดตั้งขึ้นตามความในหมวดที่ 1 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2543 ข้อ 9(10) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ในปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
8 หน่วยงาน ผู้แทนภาคเอกชน จำนวน 3 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานอนุกรรมการ

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองประธานอนุกรรมการ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมประมง หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

นายพยุง นพสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ

อนุกรรมการ

นายอุทิศ กุฎอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย

อนุกรรมการ

นายศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

อนุกรรมการ

ผู้แทนกองทุนสัตว์ป่าโลกในประเทศไทย

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมการข้าว

อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

อนุกรรมการ

ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง

อนุกรรมการ

นายวิเชียร กีรตินิจกาล ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ

รองเลขาธิการสำนักกงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2553