การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ มีการประชุมตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน


คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมีการประชุมตั้งแต่ ปี 2548-ปัจจุบัน ดังนี้

ปี (พ.ศ.)
จำนวน (ครั้ง)
ครั้งที่
วัน เวลา
2562 1 1/2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
2561 3 3/2561 24 กันยายน 2561
2/2561 11 พฤษภาคม 2561
1/2561 26 มกราคม 2561
2560
1
22 กันยายน 2560
2559
2
20 ตุลาคม 2559
15 กรกฎาคม 2559
2558
1
7 ตุลาคม 2558
2557
3
1 ธันวาคม 2557
24 ตุลาคม 2557
26 กันยายน 2557
2556
1
17 มกราคม 2556
2555
3
28 กันยายน 2555
11 เมษายน 2555
12 มกราคม 2555
2554
1
2 ธันวาคม 2554
2553
3
22 ธันวาคม 2553
6 ตุลาคม 2553
27 กันยายน 2553
2552
1
22 กรกฎาคม 2552
2551
1
7 พฤษภาคม 2551
2550
3
26 ธันวาคม 2550
14 พฤศจิกายน 2550
16 มีนาคม 2550
2549
1
16 มีนาคม 2549
2548
1
21 ธันวาคม 2548