เนื้อที่ป่าไม้แยกรายจังหวัด

                เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยแยกออกเป็นรายจังหวัด ทั้งหมด 76 จังหวัด ปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีเนื้อที่ป่าไม้รวมทั้งหมด 171,585.65 ตารางกิโลเมตร ( 33.44% ของพื้นที่ประเทศ)     ซึ่งมี 6 จังหวัด ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ คือ นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และนครปฐม ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีมีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุด 16,609.48 ตารางกิโลเมตร (82.61% ของพื้นที่จังหวัด) รองลงมาเป็นจังหวัดตาก 12,707.81 ตารางกิโลเมตร (77.46% ของพื้นที่จังหวัด) และกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้น้อยที่สุด มีเพียง 0.70 ตารางกิโลเมตร (0.04% ของพื้นที่จังหวัด) (กรมป่าไม้)

2,663.97


เนื้อที่ป่าไม้รายจังหวัด  ปี พ.ศ. 2552

           ภาคกลาง มีเนื้อที่ป่าไม้ รวมทั้งหมด 2663.97 ตารางกิโลเมตร (8.84% ของพื้นที่ภาคกลาง) และจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุด 1,095.76 ตารางกิโลเมตร (17.67% ของพื้นที่จังหวัด) แต่เมื่อเทียบต่อเนื้อที่จังหวัด พบว่าจังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุด คือ 22.55 % ของพื้นที่จังหวัด

จังหวัด
รวมพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด
%พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด/
พื้นที่จังหวัด
ตร.กม.
กรุงเทพมหานคร
0.70
0.04
ชัยนาท
76.62
3.10
นครปฐม
0.00
0.00
นนทบุรี
0.00
0.00
ปทุมธานี
0.00
0.00
พระนครศรีอยุธยา
0.00
0.00
ลพบุรี
1095.76
17.67
สมุทรปราการ
11.19
1.11
สมุทรสาคร
38.08
4.86
สมุทรสงคราม
20.24
4.37
สระบุรี
806.67
22.55
สิงห์บุรี
0.00
0.00
สุพรรณบุรี
614.71
11.47
อ่างทอง
0.00
0.00
รวม
2663.97
8.84


          ภาคตะวันออก มีเนื้อที่ป่าไม้ รวมทั้งหมด 8,033.40 ตารางกิโลเมตร (22.01% ของพื้นที่ภาคตะวันออก) และจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุด 2,138.41 ตารางกิโลเมตร (33.74% ของพื้นที่จังหวัด)           

จังหวัด
รวมพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด
%พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด/
พื้นที่จังหวัด
ตร.กม.
จันทบุรี
2,138.41
33.74
ฉะเชิงเทรา
774.49
14.47
ชลบุรี
480.62
11.02
ตราด
732.75
25.99
นครนายก
639.96
30.16
ปราจีนบุรี
1,386.28
29.11
ระยอง
297.37
8.37
สระแก้ว
1,583.52
22.01
รวม
8,033.40
22.01
        

            
           ภาคตะวันตก
มีเนื้อที่ป่าไม้ รวมทั้งหมด 19,563.60 ตารางกิโลเมตร (52.49% ของพื้นที่ภาคตะวันตก) และจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุด 12,285.07 ตารางกิโลเมตร (63.05% ของพื้นที่จังหวัด)

จังหวัด
รวมพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด
%พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด/
พื้นที่จังหวัด
ตร.กม.
กาญจนบุรี
12,285.07
63.05
เพชรบุรี
3,384.21
54.36
ประจวบคีรีขันธ์
2.138.53
33.58
ราชบุรี
1,755.79
33.79
รวม
19,563.60
52.49


            ภาคเหนือ มีเนื้อที่ป่าไม้ รวมทั้งหมด 95,074.74 ตารางกิโลเมตร (56.04% ของพื้นที่ภาคเหนือ) และจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุด 16,609.48 ตารางกิโลเมตร (82.61% ของพื้นที่จังหวัด) แต่เมื่อเทียบต่อเนื้อที่จังหวัด พบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเนื้อที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุด คือ 88.85 % ของพื้นที่จังหวัด

จังหวัด
รวมพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด
%พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด/
พื้นที่จังหวัด
ตร.กม.
กำแพงเพชร
2,027.03
23.55
เชียงใหม่
16,609.48
82.61
เชียงราย
5,164.62
44.22
ตาก
12,707.81
77.46
นครสวรรค์
881.10
9.18
น่าน
8,165.68
71.18
เพชรบูรณ์
4,070.48
32.13
แพร่
4,115.62
62.94
พะเยา
3,287.19
51.89
พิจิตร
12.79
0.28
พิษณุโลก
3,975.37
36.76
แม่ฮ่องสอน
11,267.70
88.85
ลำปาง
9,561.66
76.29
ลำพูน
2,576.45
57.18
สุโขทัย
2,257.86
34.23
อุตรดิตถ์
4,920.91
62.78
อุทัยธานี
3,473.00
51.60
รวม
95,074.74
56.04%


 


             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ป่าไม้ รวมทั้งหมด 27,555.54 ตารางกิโลเมตร (16.32% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุด 3,926.48 ตารางกิโลเมตร (34.37% ของพื่นที่จังหวัด)

จังหวัด
รวมพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด
%พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด/
พื้นที่จังหวัด
ตร.กม.
กาฬสินธุ์
752.36
10.83
ขอนแก่น
1,287.36
11.83
ชัยภูมิ
3,869.27
30.28
นครพนม
848.68
15.40
นครราชสีมา
3,132.55
15.29
บุรีรัมย์
963.34
9.33
มหาสารคาม
332.19
6.28
มุกดาหาร
1,434.01
33.04
ยโสธร
436.36
10.49
ร้อยเอ็ด
510.71
6.15
เลย
3,926.48
34.37
ศรีสะเกษ
1,069.42
12.10
สกลนคร
1,910.90
19.89
สุรินทร์
931.21
11.46
หนองคาย
557.41
7.60
หนองบัวลำภู
594.02
15.39
อำนาจเจริญ
575.08
18.19
อุดรธานี
1,389.09
11.84
อุบลราชธานี
3,035.11
19.28
รวม
27,555.54
16.32%
          ภาคใต้ มีเนื้อที่ป่าไม้ รวมทั้งหมด 18,694.39 ตารางกิโลเมตร (26.44% ของพื้นที่ภาคใต้) และจังหวัดสุราษร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุด 3,859.79 ตารางกิโลเมตร (29.94% ของพื่นที่จังหวัด)

จังหวัด
รวมพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด
%พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด/
พื้นที่จังหวัด
ตร.กม.
กระบี่
984.64
20.91
ชุมพร
1,328.80
22.11
ตรัง
1,069.04
21.74
นครศรีธรรมราช
2,113.37
21.26
นราธิวาส
1,142.31
25.22
ปัตตานี
90.96
4.69
พังงา
1,930.98
46.30
พัทลุง
646.38
18.88
ภูเก็ต
153.70
28.30
ยะลา
1,517.94
33.57
ระนอง
1,791.80
54.33
สงขลา
1,102.18
14.91
สตูล
962.49
38.83
สุราษร์ธานี
3,859.79
29.94
รวม
18,694.39
26.44


                  


     อ้างอิง  สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

 

         >>กลับขึ้นไปด้านบน<<


กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ