ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง

รูปภาพ
ชื่อสกุล - สถานที่ติดต่อ
ความถนัด

ดร. ฉวีวรรณ หุตะเจริญ
ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ติดต่อ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซ. พิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-6638
โทรสาร : 0-2265-6638
e-mail :-

 

รศ. โกศล เจริญสม
อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ติดต่อ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2942-8350
โทรสาร : 0-2561-4882
e-mail : agrkoc@ku.ac.th

 

นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน
Parasitic hymenoptera

รศ. ดร. สาวิตรี มาไลยพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ติดต่อ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2942-8356
โทรสาร : 0-2561-4882
e-mail : argastm@ku.ac.th

 

แมลงผสมเกสร (ผึ้ง)

ผศ. ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2579-3649
โทรสาร : 0-25942-8355
e-mail: agrban@ku.ac.th

 
รศ. ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา
สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-0176
โทรสาร : 0-2942-8107
e-mail: ffordew@ku.ac.th
แมลงป่าไม้ (มด)

นายพิสุทธิ์ เอกอำนวย
สถานที่ติดต่อ :Siam Insect Zoo 23/4 หมู่ 1 ถนนแม่ริม-สะเมิง ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรสาร 0-2940-6802
e-mail: insectzoos@hotmail.com

Siam Insect - Zoo + Museum

ดร. วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์
สถานที่ติดต่อ : กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 08-6793-3599
โทรสาร : 0-2940-5911
e-mail: watsak@dnp.go.th

แมลงป่าไม้

นายวียะวัฒน์ ใจตรง
สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2577-9999
โทรสาร : 0-2577-9991
e-mail: palyrhachis@yahoo.com

Insect Taxonomy (Formicidae) มด