แหล่งมหัศจรรย์ พื้นที่ป่าพรุบ้านไม้ขาว กระบวนการทำงาน เพื่อสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น [1]
     
           กระบวนการดำเนินงาน เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจระหว่างนักวิจัย การศึกษาบริบทชุมชนบ้านไม้ขาว การประชุมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างชุดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าพรุและการเสริมสร้างจิตสำนึกจากกระบวนการเรียนรู้

      1.การทำความเข้าใจระหว่างนักวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับการวิจัย นำผู้เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่พรุบ้านไม้ขาว โดยผู้รู้ในท้องถิ่นเป็นวิทยากร

     2. การศึกษาบริบทชุมชนบ้านไม้ขาว เป็นการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับป่าพรุ ข้อมูลพื้นฐานสถานภาพชุมชนและสภาพพรุ โดยใช้วิธีการสอบถาม สัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย

     3. การประชุมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมมือกับชุมชนศึกษาทรัพยากรธรรมชาติป่าพรุบ้านไม้ขาวทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในกระบวนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและกายภาพเป็นการพัฒนาครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและชุมชนให้เรียนรู้ร่วมกันในทักษะการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

     4. การศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เป็นการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรกายภาพ การแปลความหมายและการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ป่าพรุ ใช้กระบวนการศึกษาจากชุมชน ซึ่งได้ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอย นิเวศวิทยา การศึกษา ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม

     5. การสร้างชุดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าพรุ เป็นการสร้างชุดการเรียนรู้ในระดับอุมศึกษาและมัยมศึกษาตอนปลายตามความต้องการของท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ การสรุปองค์ความรู้ การนำองค์ความรู้มาตรวจสอบกับหลักสูตร การออกแบบชุดการเรียนรู้ จัดทำชุดการเรียนรู้ การปรับปรุงแก้ไขและทดลองใช้

     6. การสร้างจิตสำนึกจากกระบวนการเรียนรู้ เมื่อได้ชุดการเรียนรู้แล้ว ได้มีการนำชุดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ โดยมีชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ป่าพรุไม้ขาวอย่างกว้างขวาง และทราบถึงคุณค่าและความสำคัญของพรุไม้ขาว

ู้
     
     
แหล่งข้อมูล [1] มัณฑนา นวลเจริญ. แหล่งมหัศจรรย์: พื้นที่พรุไม้ขาว กระบวนการทำงานเพื่อสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องการอนุรักษ์ป่าพรุชายฝั่งทะเลอันดามัน. มปป.