คุณค่าของป่าบุ่งป่าทาม
 

     

     

 
 

    คุณค่าของป่าบุ่งป่าทามต่อระบบนิเวศ

• การหมุนเวียนของน้ำใต้ดิน
• การป้องกันน้ำท่วมเฉียบพลัน
• การรักษาชายฝั่งและการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิินชายฝั่ง ตลิ่ง
• การเก็บกักตะกอนและดักกรองสารพิษ
• เป็นแหล่งขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
• เป็นแหล่งรวบรวมความหลกาหลายทางชีวภาพ

    คุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน

• การใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร
• ด้านการใช้สอย เช่น เป็นเชื้อเพลิง
• การก่อสร้างและทำเครื่องมือเครื่องใช้
• การเก็บของป่า เช่น พืชสมุทรไพร พืชอาหาร
• การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็ด บางแห่งมีการเลี้ยงช้าง
•การจับปลาและล่าสัตว

    คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ

    จากการศึกษาประเมินคุณค่าทรัพยากรป่าบุ่งป่าทามในเชิงเศรษฐกิจ ในพื้นที่ตำบลด่าน ตำบลหนองแค จ.ศรีสะเกษและ ตำบลดอนแรด จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 366 ครัวเรือน โดยประเมินมูลค่าของผลผลิตทุกรายการที่ชาวบ้านผลิต เก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามสองฝั่งแม่น้ำมูน เป็นระยะเวลา 1 ปี ผลการศึกษาได้แยกการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรป่าบุ่งป่าทามเป็น 3 ประเภท คือ

 

ประเภท
ทรัพยากรที่ได้จากป่าทาม
มูลค่ารวมที่ประเมินได้ (บาท/ปี)
ผลผลิตที่ได้จากการเกษตร ข้าว ปอ แตงไทย ถั่วลิสง ข้าวโพด
ุ6,445,477
ผลผลิตที่ได้จากพรรณพืช (อาหารและเครื่องใช้สอย) ฟืน ถ่าน มันแซง เห็ด หน่อไม้ ผักธรรมชาติ ผลไม้ ไม้ใช้สอย ผือ/กก หวาย/เครือขูด
3,033,815
ผลผลิตที่ได้จากสัตว์ในป่าทามและอื่นๆ ปลา หอย กบ ไข่มดแดง มูลสัตว์ (วัว ควาย) เกลือ
4,760,285
  รวมมูลค่า
14,239,637
  เฉลี่ยต่อครัวเรือน
38,906

 

อ้างอิง
ประสิทธิ์ คุณุรัตน์และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของป่าบุ่งป่าทามบริเวณแม่น้ำมูนตอนกลาง. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534