ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัตว์หน้าดิน


จากการศึกษาสัตว์หน้าดินบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 บริเวณ พบสัตว์หน้าดินดังนี้

หาดทราย

พบตัวอย่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายทางใต้ของเกาะกระ เพียง 5 ชนิด ทั้งหมดเป็นสัตว์ในไฟลัม Annelida กลุ่มไส้เดือนทะเล (Class polychaeta) ซึ่งประกอบด้วยครอบครัว Amphinomidae และ Capitellidae ครอบครัวละ 1 ชนิด และครอบครัว Syllidae 3 ชนิด

หาดหิน

จากการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่บริเวณหาดหินทางทิศใต้ด้านตะวันออกของเกาะกระพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 24 ชนิด โดยเป็นสัตว์ในไฟลัม Arthropoda 6 ชนิด ไฟลัม Mollusca 16 ชนิด และไฟลัม Echinodermata 1 ชนิด

ตัวอย่างสัตว์หน้าดินบริเวณหาดหิน ที่พบบริเวณเกาะกระ

เพรียงภูเขาไฟ
Tetraclita squamosa
หอยหมวกเจ๊ก
Notoacmea petterdi
ปูใบ้
Eucrate sp.
ปูแสมหิน
Metopograpsus sp.

พื้นทะเล

จากการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินพื้นทะเล ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกระใหญ่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเขตแนวปะการังของเกาะกระใหญ่ และบริเวณหินเรือ พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 54 ชนิด โดยเป็นสัตว์ในไฟลัม Annelida 25 ชนิด ไฟลัม Arthropoda 22 ชนิด ไฟลัม Echinodermata 3 ชนิด ไฟลัม Mollusca 2 ชนิด แอมฟิออกซิส และลูกปลาวัยอ่อน

ตัวอย่างสัตว์หน้าดินบริเวณพื้นทะเล ที่พบบริเวณเกาะกระ

กั้งกระดาน
Scyllarides sp.
กุ้งดีดขัน
Alpheus sp.
กั้งตั๊กแตน
Oratosquilla sp.
ดาวทะเล
Astropectin sp.

อ้างอิง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง. ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 114 หน้า. 2551.