หมู่เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
 

ลักษณะทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนที่

 
 
ตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพที่พบ
 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นก
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ปลา
ปู กุ้ง หอย และหมึก
ปะการัง
กล้วยไม้
ไม้ป่าชายเลน
ไม้ป่าพรุ และป่าบก
หญ้าทะเล

 
 

อ้างอิง
เกาะพระทอง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพ

ปลา จากการสำรวจปลาในพื้นที่บริเวณเกาะพระทอง ทั้งที่อาศัยในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และในทะเล พบปลาทั้งหมดประมาณ 135 ชนิด จาก 25 อันดับ ใน 84 วงศ์ พบว่าปลาส่วนใหญ่อยู่ในอันดับ Perciformes ซึ่งหลายชนิดจัดเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปลาทะเล เช่น ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลากะรัง ปลาสีกุน และปลาสาก ปลาน้ำจืด เช่น ปลาสลิด ปลาหมอ ปลาช่อน และปลานิล เป็นต้น ส่วนปลากลุ่มที่มีความหลากหลายของจำนวนชนิดหลากหลายลงมาได้แก่ ปลาในอันดับ Clupeiformes มีทั้งหมด 24 ชนิด จาก 4 วงศ์ ได้แก่ ปลาหลังเขียว ปลากะตัก และปลาแมว

Anguilla bicolor
ปลาตูหนา ปลายอดจาก ปลาไหลหูดำ
สถานภาพ -
Monacanthus chinensis
ปลาวัวหางพัด
สถานภาพ -
Rasbora sumatran
ปลาซิวสุมาตรา ปลาซิวควายแถวดำ
สถานภาพ -
Clarias nieuhofi
ปลาดุกลำพัน
สถานภาพ -

สถานภาพด้านการคุ้มครองของพืชและสัตว์ป่า

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
R = สัตว์ป่าสงวน
C = สัตว์ป่าคุ้มครอง
N = สัตว์ที่ไม่ได้เป็นทั้งสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง

สหภาพว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)
CR = สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
EN = สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
VU = สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
NT = สัตว์ที่มีแนวโน้มถูกคุกคาม
LC = สัตว์ที่ไม่มีสถานภาพในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพรรณสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)
CT1 = บัญชีแนบท้ายที่ 1 อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ ห้ามทำการค้าโดยเด็ดขาด
CT2 = บัญชีแนบท้ายที่ 2 เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย แต่ยังไม่ใกล้จะสูญพันธุ์
CT3 = บัญชีปนบท้ายที่ 3 ได้รับการคุ้มครองในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิก CITES