สผ. | CHM | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English   การดำเนินงานระหว่างประเทศ

 ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลและชายฝั่ง

         ชายฝั่งทะเลของปะเทศไทยมีความยาวทั้งสิ้น 2,667 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด แบ่งเป็นชายฝั่งด้านอ่าวไทย 1,653 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน 1,014 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด เป็นที่รวมของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็น พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย