สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

การการประชุมเชิงปฎิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2555
เรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนพื้นที่ชุ่มน้ำและชุมชน"
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

1 ก.พ. 54 ภาพบรรยากาศ การประชุมทั้งหมด
กำหนดการ | หลักการและเหตุผล
หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย
พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2555 ประธานในพิธีกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำ  ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
   เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห้อง A : การอภิปรายเรื่อง "วิกฤตน้ำท่วมกับการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ"

พื้นที่ชุ่มน้ำที่หายไป  นางสุธารา ยินดีรส
   สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำไว้เป็นแหล่งรองรับน้ำและป้องกันน้ำท่วม  นายรังสฤษฏ์ งามศิริ
   สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ  นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส
   สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
   ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการ

ห้อง B : การอภิปรายเรื่อง "พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการท่องเที่ยว"

ทิศทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการท่องเที่ยว  นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
   กองวิชาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
ประสบการณ์การใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ  นางสาวรำไพพรรณ แก้วสุริยะ
   นักวิชาการและวิทยากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการท่องเที่ยว  นายณัฐวัฒน์ วัฒนประสิทธิ์
   ผู้จัดการ เรนฟลอเรสท์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก
 นายดีนัน พัทลุง
   ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Reef Guardian
กิจกรรมดูนกในพื้นที่ชุ่มน้ำ  นายวิชา นรังศรี
   สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการ  นางสาวรำไพพรรณ แก้วสุริยะ
   นักวิชาการและวิทยากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการท่องเที่ยว และรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศ  นางสาวรำไพพรรณ แก้วสุริยะ
   นักวิชาการและวิทยากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย