สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

การประชุม
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส 2 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี

3 ส.ค. 60 ภาพการประชุม การประชุมทั้งหมด

กำหนดการ | หลักการและเหตุผล

• แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564
• แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564
• แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ


หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย

ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์
   รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  นายนวรัตน์  ไกรพานนท์
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย : แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564  นางมิ่งขวัญ ธรศิริกุล
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
อภิปรายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการนำไปสู่การปฏิบัติในประเด็นสำคัญและเร่งด่วน
  • บริบทโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 นายวัลลภ  ปรีชามาตย์
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
  • การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 นายไพศาล ผดุงศิริกุล
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
  • ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
 นายภาณุวัตร กมุทชาติ
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
  • คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
 นายชัชชัย ศิลปสุนทร
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ