สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2560
ภายใต้หัวข้อ  “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(Wetlands for Disaster Risk Reduction)”
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ จังหวัดเชียงราย

9 ก.พ. 60 การประชุมทั้งหมด
กำหนดการ | หลักการและเหตุผล
หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย

บทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ำในการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำ  นายสมนึก สุขช่วย
   รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะ
นโยบายการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดธรณีพิบัติภัย  นายนิวัติ มณีขัติย์
   รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
การส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤตโดยการรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยใช้มาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation : EbA)

 นางสาวเกต์พริมา แสนสุด
   องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

อดีต ปัจจุบัน อนาคต และการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม

 นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
   กรมทรัพยากรธรณี

โคก หนอง นา โมเดล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย  นายวชิรายุ เกียรติบุตร
   หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์หนองบงคาย