สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

การประชุม
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องธาราทอง 2 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

12 ก.ค. 60 ภาพการประชุม การประชุมทั้งหมด

กำหนดการ | หลักการและเหตุผล

• แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564
• แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564
• แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ


หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์
   รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  นายฉัตรชัย อินต๊ะทา
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
การดำเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย : แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564  นางมิ่งขวัญ ธรศิริกุล
   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อภิปรายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการนำไปสู่การปฏิบัติในประเด็นสำคัญและเร่งด่วน
  • บริบทโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
  • การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 นางอุษารัศม์  จันทร์ภักดี
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
  • การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม การจัดการชนิดพันธุ์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
 นายภาณุวัตร กมุทชาติ
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
  • คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
 นายชัชชัย ศิลปสุนทร
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ