สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

การประชุม
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1
(ภาคกลาง)
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ดินแดง กรุงเทพมหานคร

29 มิ.ย. 60 ภาพการประชุม การประชุมทั้งหมด
กำหนดการ | หลักการและเหตุผล

• แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564
• แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564
• แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ


หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

  ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย:
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564
 นางมิ่งขวัญ ธรศิริกุล
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
อภิปรายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการนำไปสู่การปฏิบัติในประเด็นสำคัญและเร่งด่วน
  • บริบทโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 นางปัทมา ดำรงผล
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

อภิปรายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการนำไปสู่การปฏิบัติในประเด็นสำคัญและเร่งด่วน

  • การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

 นายไพศาล ผดุงศิริกุล
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

อภิปรายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการนำไปสู่การปฏิบัติในประเด็นสำคัญและเร่งด่วน

  • การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม การจัดการชนิดพันธุ์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
 นายภาณุวัตร กมุทชาติ
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

อภิปรายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการนำไปสู่การปฏิบัติในประเด็นสำคัญและเร่งด่วน

  • คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (Biobank)
 นายชัชชัย ศิลปสุนทร
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ