อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
   
 
การประชุมภาคีอนุสัญญาฯ
 
  • COP
  • MOP
  • SBSTTA
  • WGRI
  • WG-ABS
  • 8(j)
  • PA
 
 
ข่าวสารจากสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
   
 
เครือข่ายภาคีอนุสัญญาฯ
 

 
 
สถานที่ติดต่อ
 

สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร 10400

 
 
    
ไทย | English    

หน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

หน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วย ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 


หน้าที่

สนับสนุนให้มีการอนุวัตตามพันธกรณีอันเนื่องมาจากความตกลงระหว่างประเทศ 

การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำนโยบายมาตรการและแผนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและจัดตั้งดำเนินกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการ

การจัดทำรายงานสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ


หน่วยงานประสานงานกลางของประเทศไทย

อนุสัญญา
หน่วยประสานงานกลาง
สถานที่ติดต่ิอ
Convention on Biological Diversity
Primary National Focal Points to the Convention on Biological Diversity (CBD NFP)
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
National Focal Points to the Global Strategy for Plant Conservation (GSPC NFP)
National Focal Points to the Clearing-House Mechanism (CHM NFP)
National Focal Points to the Global Taxonomy Initiative (GTI NFP)
    National Focal Points to the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA NFP)
Cartagena Protocol on Biosafety
Primary National Focal Point to the Cartagena Protocol on Biosafety (CPB NFP)
์National Focal Point to the Biosafety Clearing-House (BCH NFP)