เอกสารเผยแพร่

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร : ผู้ผสมเกสรและสิ่งมีชีวิตในดิน

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย พุทธพงษ์ สีสะอาด มณฑิรา เกษมสุข วิยะดา โตอดิเทพย์ ภัทรีนา คมขำ                       ศรินญา ภูผาจิตต์ โสมวรรณ สุขประเสริฐ ไพราณี สุขสุเมฆ

จำนวนหน้า : 50 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2552

เนื้อหา : ผู้ผสมเกสรและสิ่งมีชีวิตในดินในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสัตว์ในดินในประเทศไทยและความสำคัญต่อการเกษตร การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงผสมเกสรและสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศเกษตร แมลงผสมเกสร(กลุ่มผึ้ง)และแนวทางการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตในดินที่เกื้อกูลระบบนิเวศเกษตร และคุณค่าและประโยชน์ของแมลงผสมเกสรกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

Download

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร (Biodiversity and Agriculture)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ชัชชัย ศิลปสุนทร กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย

จำนวนหน้า : 156 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2552

เนื้อหา : ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรเพื่ออนาคต อาหารและการโภชนาการ การอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมือง พันธุ์ข้าว พันธุ์พืชไร่ และสถานภาพการอนุรักษ์ พันธุ์พืชสวนที่ใกล้สูญพันธุ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ความหลากหลายของแมลงผสมเกสร และการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

Download

การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ปัทมา ดำรงผล กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

จำนวนหน้า : 84 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2553

เนื้อหา : การศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำพืชและทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงเหลว การผลิตแก๊สชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซลชุมชนชีวภาพแบบบูรณาการ และการพัฒนาพลังงานทดแทนจากไม้ เป็นต้น

Download