กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
  หญ้ายาง Euphorbia heterophylla L.
 
 

 

 

yayang

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หญ้ายาง

 Euphorbia heterophylla L.

 

หญ้ายางถิ่นกำเนิดเดิมอยู่แถบอเมริกากลาง และพบทั่วไปในแอฟริกาเขตร้อน เป็นตระกูลพืชล้มลุก อายุปีเดียว พบการรุกรานเป็นวัชพืชในแปลงเพาะปลูกพืช พบได้ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-1,400 เมตร การกำจัดวัชพืชชนิดนี้ต้องใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดที่ใช้สำหรับวัชพืชประเภทใบกว้าง แต่ต้องตรวจสอบไม่ให้กระทบต่อพืชปลูกที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ด้วย