สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่มากกว่า 3,500 ชนิด และยังมีผู้นำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาบางชนิดสามารถดำรงชีวิตได้ดีในสภาพธรรมชาติและกลายเป็นพืชและสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บางชนิดเข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ดีในธรรมชาติ จนกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก หากไม่มีระบบการจัดการป้องกันและควบคุมอย่างทันท่วงที

คณะทำงานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจึงมีความเห็นร่วมกันให้จัดทำรายการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันระมัดระวังและตระหนักถึงผลเสียของการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มความระมัดระวังในการนำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อาจมีศักยภาพรุกรานในประเทศไทย ซึ่งในการจัดทำรายการดังกล่าว คณะทำงานได้ร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำนิยาม รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันระมัดระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานได้อย่างเหมาะสม

ทะเบียนรายการที่ 1
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว
ทะเบียนรายการที่ 2
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน
ทะเบียนรายการที่ 3
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย
ทะเบียนรายการที่ 4
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>