สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ

       Biosafety Clearing-House: BCH จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการดำเนินงาน และเอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างภาคีพิธีสารฯ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตั้งแต่การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 จนครั้งล่าสุดในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2551 ณ นครบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การดำเนินงานของประเทศไทย
          สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจัดตั้งและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลทั้งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ และศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ข้อมูลใน BCH ของประเทศไทย
          ปัจจุบันข้อมูลที่มีอยู่ใน BCH ของประเทศไทยได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับและแนวทางระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม กฎหมายข้อบังคับและแนวทางระดับประเทศที่ใช้อยู่สำหรับการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ และในกระบวนการผลิต รายละเอียดการติดต่อกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแล หน่วยประสานงานแห่งชาติ และการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ข้อตกลงและความตกลงในระดับทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาค ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ข้อมูลการใช้กฎและข้อบังคับควบคุมการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมภายในประเทศ
ข้อมูลที่ควรมีใน BCH เป็นอย่างน้อย
a) กฎหมาย ข้อบังคับและแนวทางระดับประเทศที่ใช้อยู่สำหรับกระบวนการข้อตกลงในการแจ้งล่วงหน้า
b) กฎหมายข้อบังคับและแนวทางระดับประเทศที่ใช้อยู่ สำหรับการนำเข้า LMOs เพื่อใช้โดยตรงเป็นอาหาร อาหารสัตว์ และการผลิต
c) ข้อตกลงและความตกลงในระดับทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาค
d) รายละเอียดการติดต่อกับ Competent National Authority, National Focal Point และการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
e) รายงานที่เสนอโดยภาคีว่าด้วยการดำเนินงานตามพิธีสารฯ
f) ข้อตัดสินใจ (decision) ของภาคีว่าด้วยการขนผ่าน (transit) LMOs
g) กรณีการเคลื่อนย้ายข้ามแดน LMOs อย่างไม่จงใจที่อาจส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
h) กรณีการเคลื่อนย้ายข้ามแดน LMOs อย่างผิดกฎหมาย
i) ข้อตัดสินใจเป็นมติสุดท้ายเกี่ยวกับการนำเข้าและปลดปล่อย LMOs ภายในประเทศ
j) ข้อมูลการใช้กฎและข้อบังคับควบคุมการนำเข้า LMOs   ภายในประเทศ
k) ข้อตัดสินใจและมติสุดท้ายการใช้ LMOs  โดยตรงเป็นอาหาร อาหารสัตว์ และกระบวนการผลิต
l) ข้อตัดสินใจและมติสุดท้ายการใช้ LMOs โดยตรงเป็นอาหาร อาหารสัตว์ และกระบวนการผลิตตามกฎระเบียบภายในประเทศ
m) แถลงการณ์ (declaration) เกี่ยวกับการใช้ LMOs อย่างจงใจเพื่อเป็น  อาหาร อาหารสัตว์ และกระบวนการผลิต
n) การทบทวนและเปลี่ยนแปลงข้อตัดสินใจการเคลื่อนย้าย  LMOs ข้ามแดนอย่างจงใจ
o) กรณี LMOs ที่ได้รับการยกเว้นโดยประเทศภาคี
p) กรณีการเคลื่อนย้ายข้ามแดน LMOs อย่างจงใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะเดียวกับการแจ้งการเคลื่อนย้ายโดยประเทศผู้นำเข้า
q) ข้อมูลสรุปการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนประเด็นสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>