สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

ความเป็นมาของ CHM | บทบาทหน้าที่ CHM | หน่วยประสานงานกลาง | คู่มือ CHM | มติ COP เกี่ยวกับ CHM
เอกสารประชุม | การพัฒนา CHM ในประเทศไทย | พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ | การประชุมอบรม

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ความเป็นมาของ CHM

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Clearing-House Mechanism) คืออะไร

      ตามมาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดวิธีการในการจัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Clearing-House Mechanism; CHM) เพื่อส่งเสริมและเอื้ออำนวยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      กลไการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ระบุอยู่ในมาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญาฯ ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพื่อยกร่างอนุสัญญาฯ หมายถึง กลไกการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจหมายถึงการถ่ายทอดข้อมูล ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 

หลักการของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

      หลักการและกระบวนการจัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Clearing-House Mechanism) กำหนดขึ้นโดยมติการประชุมสมัชชาภาคีที่ II/3 วรรค 4 ดังนี้

 
 
ให้มีการดำเนินการระยะนำร่อง (pilot phase) ระหว่างปี 1996-1997
 
ดำเนินกิจกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ
 
สร้างบทบาทกลไกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตอบสนองความต้องการที่ชัดเจนตามประสบการณ์ที่ได้รับและทรัพยากรที่มีอยู่
 
มีรูปแบบที่เป็นกลาง โปร่งใส ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้
 
เป็นกลไกที่กระจาย (decentralize) ข้อมูลโดยใช้สื่อต่าง ๆ
 
ใช้อุปกรณ์ กลไก และหน่วยงานเดิมที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน และให้กลไกสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
 
ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนากลไก
 
เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ NGOs