สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

ความเป็นมาของ CHM | บทบาทหน้าที่ CHM | หน่วยประสานงานกลาง | คู่มือ CHM | มติ COP เกี่ยวกับ CHM
เอกสารประชุม | การพัฒนา CHM ในประเทศไทย | พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ | การประชุมอบรม

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

บทบาทหน้าที่ของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ตามมาตรา 18 วรรค 3 กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ต้องสามารถเอื้ออำนวยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในทางวิชาการหมายถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้าย ถ่ายทอดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้ใช้ประโยชน์จากความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ และ/หรือ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น อนุสัญญาฯ ได้กำหนดให้กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำหน้าที่มากกว่าเครื่องมือช่วยเหลือทางวิชาการ และอาจจำเป็นต้องมีบทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน งบประมาณสนับสนุนความร่วมมือในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทบาทของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเพียงการแจ้งให้ภาคีผู้สนใจได้ทราบว่ามีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เป็นของสาธารณะ และสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   
กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ
หน่วยประสานงานกลางกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ (Secretariat Focal Point)
หน่วยประสานงานกลางกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระดับชาติ (National Focal Point)
หน่วยประสานงานกลางกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้าน (Thematic Focal Point)