สผ. | CHM | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English   
เอกสารและสิ่งพิมพ์

 

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่ายดำเนินงาน

 

     รัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้บริการองค์กรสามารถพิจารณากำหนดนโยบายการพัมนา การวางแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินรวมถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นหากผู้บริหารองค์กร
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนที่อยู่อาศััยในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในฐานะปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต จะมีส่วนสำคัญในการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและของโลกได้เช่นกัน