สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

  เนื้อหาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้วางพันธกรณีเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ โดยเนื้อหาของอนุสัญญาฯ ประกอบด้วยสามส่วนซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย ได้แก่

รายละเอียดเนื้อหาอนุสัญญาฯ [ ภาษาอังกฤษ ][ ภาษาไทย ]