สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ความร่วมมือระหว่างอนุสัญญาและสนธิสัญญา

 อนุสัญญาและสนธิสัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเดิมมี 5 อนุสัญญา ได้แก่ Ramsar Convention on Wetlands (Ramsar) Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) World Heritage Convention (WHC) Convention on Migratory Species (CMS) และ Convention on Biological Diversity (CBD) ได้จัดทำความตกลงร่วมกัน และจัดตั้ง Biodiversity Liaison Group ขึ้นในปี 2547 ตามการร้องขอของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมครั้งที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (Dicision VII/26) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอนุสัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และในปี 2549 ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ได้แก่ International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

Biodiversity Liaison Group ได้มีการประชุมแล้ว จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้คือ

  1. ครั้งที่ 7 วันที่ 9 เมษายน 2552 (Paris, France)
  2. ครั้งที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 (Bonn, Germany)
  3. ครั้งที่ 5 วันที่ 14 กันยายน 2549 (Gland, Switzerland)
  4. ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ตุลาคม 2548 (Bonn, Germany)
  5. ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 (Gland, Switzerland)
  6. ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2547 (Geneva, Switzerland)
  7. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2547 (Paris, France)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>