สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
          องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) เพื่อรำลึกถึงวันที่รับรองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535

ปี

หัวข้อ

2017 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2016 ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
2015 ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2014 ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ
2013 น้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ

2012

ความหลากหลายทางชีวภาพกับทะเล

2011

ความหลากหลายทางชีวภาพกับป่าไม้

2010

ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนา และการขจัดความยากจน

2009

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

2008

ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร

2007

ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2006

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้ง

2005

กิจกรรมการปลูกต้นไม้

2004

อาหาร น้ำ และสุขภาพ

2003

การขจัดความยากจน

2002

ป่าไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม >>