สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
          องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day of Biological Diversity) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้

ปี

หัวข้อ

2016 ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
2015 ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2014 ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ
2013 น้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ

2012

ความหลากหลายทางชีวภาพกับทะเล

2011

ความหลากหลายทางชีวภาพกับป่าไม้

2010

ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนา และการขจัดความยากจน

2009

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

2008

ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร

2007

ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2006

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้ง

2005

กิจกรรมการปลูกต้นไม้

2004

อาหาร น้ำ และสุขภาพ

2003

การขจัดความยากจน

2002

ป่าไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม >>