ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช

จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืชต่างๆ ดังนี้

 • ช้างแหก ดำดง เม่าเหล็ก ตะแบกใหญ่ สาเสือ คอแห้ง กะเบียด สังธรรม จิกเขา สุเหรียญ มังดะ พรมคต สะแกแสง ซิบ กฤษณา กาสาย เลือดควาย ตุ่งกิ่ง สะตอป่า ลางสาด เขาสมพง รักเขา ทัง เทพท่าโร เตยนะ ค่างเต้น ตะโกลน ขี้หนอน แคยอดคำ ไทร มะเดื่อ และพุดป่า พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก

 • หลุมพอ เสียดช่อ ส้าน สมอภิเภก ก่อ แซะ สะตอ มะปริง มะกอกป่า พะเนียง กระท้อนป่า หว้า ขนุนป่า ไผ่ผาก ระกำ เฟิร์น และกล้วยไม้ พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก

 • ไม้แสม ไม้ลำพูทะเล ไม้โกงกาง ไม้ถั่ว ไม้พังกาหัวสุม ไม้โปรง ไม้ตะบูน ไม้ฝาด ไม้เหงือกปลาหมอ มังตาล บุนนาค เคี่ยม พบในอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร

 • มะเม่า มะเฟืองช้าง ไทรย้อยใบคู่ ทรหิน เต่าร้าง มะหาด พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน

 • ตะเคียนหิน จำปา ยางนา พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  กรมหลวงชุมพร ทางด้านทิศเหนือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  กรมหลวงชุมพร ทางด้านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก

 • ตะเคียนทราย ยูง พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  กรมหลวงชุมพร ทางด้านทิศใต้ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก

 • กระบาก นนทรี พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร

 • หวาย ปาล์ม พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร

 • ตะเคียนทอง พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  กรมหลวงชุมพร ทางด้านทิศเหนือ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  กรมหลวงชุมพร ทางด้านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร

 • ไข่เขียว พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  กรมหลวงชุมพร ทางด้านทิศเหนือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร

 • มะม่วงป่า พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  กรมหลวงชุมพร ทางด้านทิศเหนือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก

 • ไม้อินทนิล พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  กรมหลวงชุมพร ทางด้านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก

 • ตาเสือ พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร

 • เป้ง ไผ่รวก สบู่เลือด จันทน์ผา จันทน์แดง ไทร มันหมู ตับเต่า ขาไก่ และเถาวัลย์ชนิดต่างๆ พบในอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพรอ้างอิง
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


            ตัวอย่างชนิดพันธุ์พืชที่พบ


โกงกางหัวสุม
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny

ไผ่ผาก
Gigantochloa  densa

ตาเสือ
Amoora  pllystachya
เทพทาโร
Cinnamomum  porrectum  Kosterm.
บุนนาค
Mesua  ferrea
สมอพิเภก
Terminli  belerica


อ้างอิง
โอเคเนชัน


เสียดค่าง
Chukrasia  velutina  Roem.
ฝาดดอกขาว
Lumnitzera  racemosa
ลำพู
Sonneratia  caseolaris  (L.) Engl


อ้างอิง
คลังปัญญาไทย


กล้วยเล็บมือนาง
Musa paradisiaca
กฤษณา
Aquilaria  subintegra  Ding Hau
พะเนียง
Archidendron  jiringa
อินทนิล
Lagerstroemia macrocarpa
Wall.

ตะเคียนทอง
Hopea odorata Roxb.


ยางนา
Dipterocarpus  alatus