มรดกโลก


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวร           เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ มีความต่อเนื่องและเป็นแกนกลางของผืนป่าตะวันตก ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสายหลักของประเทศหลายสาย เช่น แม่กลอง สาละวิน สะแกกรัง ท่าจีน และบางส่วนของเจ้าพระยา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ณ เมืองคาร์เทจ สาธารณรัฐตูนิเซีย โดยมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีความเป็นเลิศของระบบชีวาลัย ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศถึง 4 ประเภท คือ ทิศใต้ เป็นระบบนิเวศประเภทป่าดงดิบ ทิศตะวันตกเป็นระบบนิเวศอินโดเบอร์มา ทิศตะวันออกเป็นระบบนิเวศอินโดจีน และทิศเหนือเป็นระบบนิเวศแบบทิเบต - จีน ทั้งนี้ผืนป่ามีลักษณะเป็นเทือกเขา ภูเขาย้อย ทุ่งหญ้า นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ มีความหลากหลายของลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพันธุกรรมของสัตว์ป่าและพรรณพืชนานาชนิด และมีความงดงามตามธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง

อ้างอิง :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
              กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ กองติดตามประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม