ผู้ทรงคุณวุฒิภูมิปัญญาชาวบ้าน
รูปภาพ ชื่อสกุล-สถานที่ติดต่อ ความถนัด

นายมณี ปั้นแตง
บ้านป่าคลัก เลขที่ 8 หมู่ 6 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เกษตร (ไร่นาสวนผสม และเกษตรอินทรีย์)
หมอเศียร สอนทอง
เลขที่ 181 หมู่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ยารักษาโรค (สมุนไพรนำมาปรุงเป็นยาแผนโบราณ)
นายวิชัย แดงนุ้ย
25/8 หมู่ 1 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
หัตถกรรม (ศาลาเกวียน)
นางฉลวย เล็กสุขศรี
39 หมู่ 7 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
อาหาร (น้ำพริกต่างๆ)
นางวิรุฬห์พร ศรีเงิน
58 หมู่ 8 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
หัตถกรรม (ตะกร้า)
นางปรียา เขตกิจ
หมู่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
อาหาร (ข้าวกล้องปลอดสารพิษ)
นายบ้อง มากต่าย
65/1 หมู่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
แพทย์แผนไทย และสมุนไพร
นางไพลิน โตอิ่ม
51 หมู่ 1 ตำบลท่าอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
อาหาร (น้ำพริกต่างๆ)