สผ. | CHM | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก


        
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบชนิดพันธุ์สัตว์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ไม่น้อยกว่า 37 ชนิด ได้แก่ กบทูด (Limnonectes blythii ) กบหนอง
(Fejervarya limnocharis ) กบนา (Hoplobatrachus rugulosa ) เขียดจิก (Rana erythraea ) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra ) จงโคร่ง
(Bufo asper ) กบหลังขีด(Rana macrodactyla ) ส่วนใหญ่พบเห็นได้ง่ายในช่วงฤดูฝนในช่วงหน้าแล้งมักหลบซ่อนหรือจำศีล

เขียดบัว อึ่งลายแต้ม สามารถพบได้ใน อุทยานแห่งชาติเขาสก

กบบัว และ ปาด สามารถพบได้ใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

กบทูด จงโคร่ง เขียดตะปาด เขียดจิก อึ่งกราย อึ่งอ่างบ้าน สามารถพบได้ใน อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

กบนา เขียด สามารถพบได้ใน อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติคลอพนม  อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

กบหนอง คางคกบ้าน คางคกบ้าน สามารถพบได้ใน อุทยานแห่งชาติคลอพนม  อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

 

ตัวอย่าง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบ

อ้างอิง wikipedia

อ้างอิง อุทยานธรรมชาติ

อ้างอิง flickr

กบทูด
Limnonectes blythii
กบหนอง
Fejervarya limnocharis
กบนา
Hoplobatrachus rugulosa

อ้างอิง pla-game

อ้างอิง exoreptiles

อ้างอิง คลังปัญญาไทย

เขียดจิก
Rana erythraea
อึ่งอ่างบ้าน
Kaloula pulchra
จงโคร่ง
Bufo asper

อ้างอิง Amphibian

อ้างอิง wikipedia

อ้างอิง exoreptiles

คางคกบ้าน
Bufo melanostictus
กบหลังขีด
Rana macrodactyla
ปาดบ้าน
Polypedates leucomystax

อ้างอิง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ