สผ. | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ      Thai ภาษาไทย | Eng English   

ข้อมูลทั่วไป

 

งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ และการติดตามผล

 

การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน คือ

"อนุกรมวิธาน คือ รากฐานของความเจริญก้าวหน้าทางชีววิทยา"

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร
นักอนุกรมวิธานปูน้ำจืดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย