สถานภาพอนุกรมวิธานประเทศไทย
สถานที่รวบรวมข้อมูลด้านอนุกรมวิธาน

ประเทศไทย เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพแห่งหนึ่งของโลก โดยมีสถานที่รวบรวบข้อมูลด้านอนุกรมวิธานไม่น้อยกว่า 49 แห่ง แบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พืช 7 แห่ง พิพิธภัณฑ์สัตว์ 19 แห่ง และพิพิธภัณฑ์ที่แสดงทั้งพืชและสัตว์ 5 แห่ง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 12 แห่ง และอื่นๆ 6 แห่ง

 

พิพิธภัณฑ์พืช

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร เป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยคือ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ
(BANGKOK HERBARIUM: BK) ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2463 ในปลายสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรอยู่ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตร เป็นที่รวบรวบตัวอย่างพรรณไม้เพื่อใช้ในการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืช และเพื่อตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช มีประมาณ 80,000 หมายเลข ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบที่เป็น ตัวอย่างพรรณไม้แรกสำหรับจัดทำคำบรรยายเพื่อใช้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งชื่อเหล่านี้เกือบทั้งหมดพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติงานของนักวิชาการและผู้เข้ามาขอใช้ตัวอย่างพรรณไม้

พิพิธัณฑ์พืช ศ. กสิน สุวตะพันธุ์

พิพิธภัณฑ์พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ ตั้งอยู่ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 244 ตารางเมตร แบ่งเป็น 3 ห้องคือห้องจัดเก็บตัวอย่าง ห้องแสดงนิทรรศการ และห้องเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเตรียมตัวอย่าง ภาระกิจหลักของพิพิธภัณฑ์พืชฯ คือเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับพืชของประเทศไทย และสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ในภาควิชา ตลอดจนปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พืชฯ มีตัวอย่างพืชประมาณ 17,000 ตัวอย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สวนหลวง ร. 9

สวนหลวง ร. 9 เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ สร้างขึ้นจากเงินบริจาคของปวงชนชาวไทยเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการอนุรักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สำนักงานหอพรรณไม้

สำนักงานหอพรรณไม้ เป็นหอพรรณไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในสังกัดอีก 71 แห่ง มีหน้าที่สำรวจและเก็บรวบรวมพรรณไม้ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ไว้ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบสากล เช่น พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง พรรณไม้ต้นแบบ และตัวอย่างส่วนต่างๆ ของพรรณไม้ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลไว้สืบค้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพรรณพืชทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

หอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

หอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่สำรวจและรวบรวมพรรณไม้ของเมืองไทย
รวมถึงจัดทำและดูแลการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างดอง ผลแห้งและตัวอย่างสไลด์ เพื่อใช้ในงานอนุกรมวิธานจำแนกชนิดพันธุ์พืช

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดแสดงวิวัฒนาการของพืช ความหลากหลายของพืช ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืช เช่น ส่วนประกอบต่างๆ ของพืช โครงสร้างภายใน และการใช้ประโยชน์จากพืช เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์ไลเคน

พิพิธภัณฑ์ไลเคนแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสถานที่รวบรวมตัวอย่างไลเคนในประเทศไทย และตัวอย่างจากต่างประเทศซึ่งได้รับบริจาคมาจาก Prof. Dr. Philip Rundel จดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนอย่างเป็นสากล ใช้ชื่อย่อพิพิธภัณฑ์ว่า RAMK (Ramkhamhaeng University) ได้เริ่มรวบรวบข้อมูลเข้าฐานข้อมูล เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันได้เก็บรวบรวมตัวอย่างไลเคนไว้มากกว่า 40,000 ตัวอย่างทั้งจากประเทศไทย และอีก 43 ประเทศทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์สัตว์

พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ก็ได้ยกเลิกไป จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ และฉลองครบรอบ ๗๐ ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา เป็นที่จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตโดยจะเน้นการจัดแสดงตัวอย่างสัตว์เป็นพิเศษ เช่น โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ , ตัวอย่างเปลือกหอยต่างๆ ของไทย ,ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย , ชีววิทยาของผึ้ง ตัวอย่างปลาในวรรณคดี เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2507 ตามโครงการสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฮาไวอิ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าและการจัดแสดง เป็นแหล่งให้ความรู้ต่อประชาชน การเรียนการสอนของนิสิต ตลอดจนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง โดยเป็นสถานที่เก็บรักษาตัวอย่างพรรณสัตว์น้ำรวมทั้งหลักฐานประวัติการศึกษาธรรมชาติวิทยาทางน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ่ปี 2509 โดยการรวบรวมตัวอย่างสัตว์ทุกประเภท และรวบรวมสะสมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยพิพิธภัณฑ์มีการแสดงตัวอย่างสัตว์ตามหลักอนุกรมวิธานสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภท ปลา , สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก , สัตว์เลื้อยคลาน , สัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม รวมถึงสัตวส์ตั๊ฟชนิดต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก THAI-KOREA NATURAL PHELLINUS MUSHROOM RESEARCH CENTER โดยเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ปีเดียวกัน ถือเป็นพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชีย ตั้งขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ทั้งเห็ดในภาคอีสานและเห็ดที่มีการวิจัยหรือได้รับความสนใจในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งตามแผนหลักของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อมภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ของภูมิภาคอิสานตอนบน เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี โดยได้จัดแสดงตัวอย่างแมลงที่หลากหลายชนิด พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง 60 ปี มก. จัดแบ่งการแสดงเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนภายในห้องพิพิธภัณฑ์ จะจัดแสดงตัวอย่างแมลงที่หลากหลายชนิดทั้งกลุ่มผีเสื้อ ด้วง แมลงทับ แมลงปอ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงถึง ความแตกต่างระหว่างแมลงและสัตว์จำพวกอาร์โทรพอดหรือสัตว์ขาข้ออื่น ๆ แมลงที่เป็นสัตว์คุ้มครองและแมลงที่ หายากในประเทศไทย เป็นต้น และส่วนภายในอุทยานแมลงจะจัดแสดง ที่เน้นการศึกษาทางนิเวศวิทยาและวงจรชีวิตของแมลงที่มีชีวิต จำพวกผีเสื้อ ต้นไม้และไม้ดอกที่เป็นพืชอาหารของแมลง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างมดจากทั่วประเทศ และตัวแทนสกุลมดจากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาด้านอนุกรมวิธาน ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของมด โดยมีการจัดแสดงแบบธรรมชาติวิทยาแสดงเรื่องต่างๆ ของมด เช่น การสื่อสารของมด วิวัฒนาการของมด การสร้างรังของมด เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ดุสิต

พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ดุสิต ตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์ดุสิต ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการการกำเนิดของโลก  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายของระบบนิเวศ  และถิ่นอาศัยประเภทต่างๆ ของสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม เน้นที่การจัดแสดงเรื่องราวของซากดึกดำบรรพ์ โดยเฉพาะการค้นพบไดโนเสาร์ซอโรพอดสกุลและชนิดใหม่จากภูเวียงที่ชื่อว่า Phuwiangosaurus sirindhornae

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง มีการแสดงนิทรรศการ การสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม เดิมคือศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานศึกษาวิจัย อนุรักษ์เก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงซากไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือชื่อที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง รวมถึงการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล รวมทั้งความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ หรือที่นิยมเรียกว่า สวนผีเสื้อกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ บริเวณของอุทยานมีส่วนเชื่อมต่อกับสวนจัตุจักรและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นับเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง วงจรชีวิต รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผีเสื้อและแมลง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ เซนคาเบรียล

พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ ตั้งอยู่บนชั้น 5 ของตึก 90 ปี อยู่ภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ก่อตั้งโดยคุณภราดร อำนวย ปิ่นรัตน์ เริ่มจัดสร้างและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2545 ภายในจัดแสดงพันธุ์ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน ตลอดจนแมลงต่างๆ เช่น จักจั่น ตั๊กแตน ต่อ ผีเสื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านสวนบางกระเจ้า

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านสวนบางกะเจ้า เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ ปลากัด โดยมีเจตนารมณ์สำคัญเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต (Life Learning Center) ตั้งอยู่บนพื้นที่ ตำบลบางกะเจ้า เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่อยู่ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งจะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า เป็นต้น นิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เป็นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเล ที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนักสะสมเปลือกหอยที่ต้องการถ่ายถอดความสวยงามของเปลือกหอยชนิดต่างๆ ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงเปลือกหอยไว้มากกว่า 600 ชนิด จากทั่วโลก ได้แก่ เปลือกหอยขนาดใหญ่ชนิดต่าง ๆ รวมถึงเปลือกหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ (หอยมือเสือยักษ์) หอยสองฝาที่สีสันสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก เป็นต้น โดยเปลือกหอยแต่ละชนิดจะมีการแบ่งกลุ่มตามชนิด พร้อมคำอธิบายชื่อและประวัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ 5 แยกฉลอง หาดราไวย์ เกิดจากการสะสมเปลือกหอยจากทุกมุมโลก ของคุณ สมนึก ปัทมคันธิน มากว่า 30 ปี เป็นแหล่งรวมเปลือกหอยสีสวย ทั้งที่หายากหรือพบเฉพาะท้องถิ่น จากน่านน้ำของประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น เม็กซิโก อิฟริกาใต้ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยนำมาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ

ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ ก่อตั้งโดยคุณปรีชา พุคคะบุตร ตั้งอยู่ เลขที่ 2/1 หมู่ 7 ตำบลแควอ้อม บ้านแมวไทยโบราณเกิดจากการรวมตัวของเพื่อนที่นิยมเลี้ยงแมวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยเป็นสมบัติของชาติตลอดไปและเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณ สมบัติและลักษณะที่ถูกต้องของแมว สนับสนุนด้านการค้นคว้า วิจัย และเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ระหว่างสมาชิก แลกเปลี่ยนเรื่องและประสบการณ์การวิจัย การผสมพันธุ์กับองค์กรการเลี้ยงแมวที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นับได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย ภายในมีการแสดงนิทรรศการต่างๆ นับตั้งแต่การกำเนิดโลกสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัยการวิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาคชีววิทยา ได้เริ่มต้นรวบรวม และเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช และสัตว์ จากการนำนักศึกษา ออกศึกษาภาคสนาม ตัวอย่างที่รวบรวมได้ถูกนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการนำตัวอย่างบางส่วนมาจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมการเก็บรวบรวม ตัวอย่างพืชได้พัฒนาอย่างเป็นระบบมาก่อน และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พืชของภาควิชาฯ ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ ซึ่งนับ เป็น 1 ใน 4 ของพิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ ปัจจุบันมีตัวอย่างพืชเก็บรวบรวมไว้โดยเฉพาะพืช ในประเทศไทยประมาณ 30,000 ตัวอย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างพรรณพืชและสัตว์ป่าที่มีหลักฐานว่าเคยพบในกรุงรัตนโกสินทร์และรวมทั้งที่มีอยู่ปัจจุบัน พร้อมทั้งสิ่งของธรรมชาติอื่นๆ ที่มีคุณค่าแก่การเก็บรักษาไว้ โดยมีการจำลองสภาพธรรมชาติของป่าชนิดต่างๆในประเทศไทย การแสดงตัวอย่างสัตว์ ทั้งตัวสต๊าฟ เขา กระโหลก และพืชพืชที่พบในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเกิดขึ้นจากการที่กองทัพเรือ มุ่งหน้าที่จะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่เกาะแสมสาร เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุในทางธรรมชาติทั้งในด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ และสัตวศาสตร์ทางทะเลที่เป็นแห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงมีการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์และเส้นทางของการศึกษาธรรมชาติบนเกาะแสมสาร เพื่อช่วยในการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชนตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2554 ตั้งอยู่ในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติได้เก็บรวบรวมสะสมวัตถุที่มีค่าและนำมาจัดแสดงให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติและยังให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างมากที่สุด เพื่อการศึกษาทางธรรมชาติวิทยาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับ โลก ธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ เป็นสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดท้องถิ่นของไทยชนิดต่างๆ กว่า 100 ชนิด ทั้งปลาสวยงาม ปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปลาหายาก และปลาใกล้สูญพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอิสาน

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอิสาน ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสกลนคร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 และเริ่มจัดแสดงในปีงบประมาณ 2538 มีตู้ปลาที่แสดงพันธุ์ปลาจำนวน 36 ตู้ แสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอิสาน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีษะเกษ

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีษะเกษ ตั้งอยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ภายในประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มที่หาชมได้ยาก  แบ่งเป็นโซนปลาทะเล ปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม โดยมีปลาน้ำจืด 79 ชนิดและปลาน้ำทะเลจำนวน 22 ชนิด และจำนวนปลามีทั้งหมด 4,000 ตัว พร้อมทั้งอุโมงค์แก้วลอดใต้บ่อปลาที่มีความยาวถึง 24 เมตร  ที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับฝูงปลาที่แหวกว่ายได้อย่างใกล้ชิดแห่งเดียวในเขตอีสานใต้     

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานที่แสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกันอาคารแรกประกอบด้วยห้องโถง ห้องบรรยายห้องนิทรรศการ สำนักงาน ห้องจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ส่วนอาคารที่ 2 เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างเป็น ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยตู้ปลาขนาดเล็ก จำนวน 24 ตู้ กลางอาคาร เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ 1 ตู้ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สวนนกชัยนาท

อาคารสถานแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมปลาและสัตว์น้ำจืดพันธุ์ต่างๆแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายากใกล้สูญพันธุ์ ภายในอาคารมีพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 102 ชนิด ประกอบด้วย ปลากินพืช จำนวน 40 ชนิด ปลากินเนื้อ จำนวน 62 ชนิด มีพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ กดดำ ตองลาย หมูอารีย์ บึก เทพา กระโห้ เสือตอ หางไหม้ ยี่สกไทย เค้าดำ นวลจันทร์ กระเบนราหู ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกรมประมงจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืดของไทย และเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการประมงแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ภายใน์ จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากและใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์ปลาที่พบในบึงบอระเพ็ด และพันธุ์ปลาเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นต้น ตู้ปลาที่จัดแสดงมีจำนวนทั้งสิ้น 34 ตู้ จัดแสดงพันธุ์ปลามากกว่า 50 ชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา สร้างถวายโดยกรมประมงเพื่อเป็นทีระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสนพระทัยในด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ภายในมีการแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่เป็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ของไทย

รายละอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ ปลาน้ำจืด ปลาสวยงามและพันธุ์ปลาหายาก เอาไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา แบ่งเป็น 3 อาคาร อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 1 จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม ทั้งพันธุ์ปลาไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศกว่า 50 ชนิด เช่น ปลาบึก ปลากระโห้ ปลาม้า ปลากราย ปลาช่อนงูเห่า ปลาเสือตอ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดกรมประมง จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2542 มีการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำใน 4 กลุ่ม คือ ปลาเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ปลาในแนวปะการัง และปลาที่มีรูปร่างแปลก

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง  ตั้งอยู่ที่ริมอ่าวบ้านเพ ตำบลเพ จังหวัดระยอง เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ เป็นสถานศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาและพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ทะเล รวมทั้งการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ำของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ก่อตั้งขึ้นโดยเทศบาลนครสงขลา โตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมสนอ่อน (สวนสองทะเล) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายในจัดแสดงพันธุ์ปลากว่าพันชนิด ที่จัดแยกออกเป็น 4 โซนด้วยกัน คือ ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศน้ำเค็ม และทะเลอ่าวไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณแหลมพันวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเป็นสถานที่เรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านนิทรรศการที่รวบรวมความรู้จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ตั้งแต่ป่าชายหาด จนกระทั่งดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึก

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

อื่นๆ

สวนสามพราน

สวนสามพราน หรือ สามพรานริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 137.5 ไร่ ภายในจัดแต่งเป็นสวนดอกไม้นานาชนิด หมู่บ้านไทย และบางส่วนเป็น โรงแรม ที่พัก และสนามกอล์ฟ โดยหนึ่งในจุดเด่นของสวนสามพราน คือสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีพรรณไม้แปลกตา พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้หายาก และสมุนไพรรักษาโรคที่ปลูกแบ่งตามกลุ่มชนิดของสรรพคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สวนนงนุช

สวนนงนุช ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 163  ระหว่างพัทยา-สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนในบรรยากาศธรรมชาติมีการจัดการพื้นที่ภายใต้แนวคิด "จัดสวนให้คนมาเที่ยว" โดยมีการสร้างสรรค์ตกแต่งให้มีบรรยากาศแบบธรรมชาติ มีน้ำตกจำลอง ทะเลสาบ สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยมีสวนกล้วยไม้ สวนเฟิร์น สับปะรดสี สวนไม้พุ่ม ไม้ดัด สวนหิน ตะบองเพชร และปาล์มจากทั่วทุกมุมโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สยามโอเชี่ยนเวิล์ด กรุงเทพฯ

สยามโอเชี่ยนเวิล์ด กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน จัดเป็นอุทยานสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นแหล่งรวบรวมสัตว์น้ำทะเล กว่า 4,000 ชนิดมาจัดแสดง ได้แก่ ปลาฉลาม ปลากระเบน แมงกระพรุน ปลาดาว และหมู่ปลาสีสันสวยงามมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
อันเดอร์วอเตอร์ เวิล์ด พัทยา

อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ บนถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งรวมสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ในด้านอ่าวไทย และปะการังสีสันสดใส สวยงาม หลากหลายสายพันธุ์ นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยสามารถชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลผ่านการเดินลอดอุโมงค์แก้วขนาดใหญ่ที่เผยให้เห็นปลาประเภทต่างๆ ที่ว่ายอยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งอุโมงค์แก้วี่จะแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนปะการัง โซนปลาฉลาม และโซนกระเบน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งบนพื้นที่ประมาณ 819 ไร่ ในตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยการกำกับดูแลขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดให้บริการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 นับได้ว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เน้นความเป็น Nature Theme Park

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

สวนสัตว์แมลงสยาม

สวนสัตว์แมลงสยาม ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและศึกษาวิจัยแมลงและแมงต่างๆ และเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงสะสมมานานกว่า 20 ปี จากทั่วโลก และสวนผีเสื้อขนาดใหญ่ซึ่งมีผีเสื้อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเป็นฟาร์มผีเสื้อคุณภาพดีแห่งหนึ่งของโลก ในส่วนของพิพิธภัณฑ์แมลงมีแมลงแปลก แมลงสวยงามจากทั่วโลกกว่า 50 ตู้โชว์ จัดได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีแมลงสวยงามโชว์มากที่สุดในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>