สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2555
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity; IDB) เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการกำหนดหัวข้อ (theme) สำหรับการฉลองในแต่ละปี และสำหรับปี 2555 (ค.ศ.2012) ได้กำหนดหัวข้อ คือ “ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล” (marine biodiversity) เนื่องจากในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งทั่วโลกกำลังถูกคุกคามและเปลี่ยนสภาพไปอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ส่งผลกระทบให้แหล่งหญ้าทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ำกว่าร้อยละ 65 เสียหายและเสื่อมสภาพ รวมถึงคุณภาพน้ำที่ลดลง และการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจากการศึกษาสำรวจพบว่าพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกสูญหายไปถึงร้อยละ 19 และอีกร้อยละ 35 กำลังถูกคุกคามอย่างหนักจนคาดว่าจะสูญหายไปภายในทศวรรษหน้า ส่วนป่าชายเลนทั่วโลกสูญหายไปถึง 3.6 ล้านเฮกแตร์ หรือร้อยละ 20 ของที่มีอยู่ทั้งหมดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณปลาหรือสัตว์ทะเลที่ถูกจับและบริโภคไปถึงร้อยละ 80

เพื่อเป็นการแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้ประกาศให้หัวข้อของวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2555 (ค.ศ.2012) คือ “ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล” โดยนาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กล่าวว่า “การดำเนินงานตามเป้าหมายไอจิว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ.2020 ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งนั้น เป็นประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องดำเนินงานในทันที จึงเป็นที่มาของการกำหนดหัวข้อของวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพในปีนี้”

ในการประชุมสมัยที่ 10 ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ นครนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจำนวนมากถึง 18,500 คน จากภาคีอนุสัญญาฯ 193 ประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก เห็นชอบให้เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งขึ้นจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 10  ภายในปี ค.ศ.2020 นอกจากนี้ ปี ค.ศ.2012 ยังเป็นปีครบกำหนดเวลา (deadline) ซึ่งการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (WSSD) เมื่อปี ค.ศ.2002 เห็นชอบให้จัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองที่มีลักษณะเป็นตัวแทนระบบนิเวศขึ้น

อนึ่ง ปี ค.ศ.2012  ถือเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเป็นปีที่สองในทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (United Nations Decade on Biodiversity) ขององค์การสหประชาชาติ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.2011-2020 และเป็นปีครบรอบสองทศวรรษของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้รับการรับรองในปี ค.ศ.1992 และจะมีการประชุมต่างๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 ในเดือนตุลาคม ณ สาธารณรัฐอินเดีย  การประชุมอนุสัญญาริโอ (อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย) ครบรอบ 20 ปี หรือ Rio+20 และเวทีการหารือระดับโลกเรื่องมหาสมุทร ชายฝั่ง และเกาะ (Global Forum on Oceans, Coasts and Islands) ที่นคร Rio de Janeiro สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล การประชุมมหาสมุทรโลก  (World Oceans Summit) ที่ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ และงาน Expo 2012 ที่เมือง Yeosu สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  ซึ่งมีหัวข้อการจัดงาน คือ “มหาสมุทรและชายฝั่งที่มีชีวิต” (The Living Ocean and Coast)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>