สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

อนุสัญญา | หน่วยงานระหว่างประเทศ | หน่วยงานภายในประเทศ

หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญา

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักเลขาธิการ
หน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
สำนักเลขาธิการ
หน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย
โปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑล
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่น
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุม การเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
อนุสัญญากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล