สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยประสานงานกลางในระดับชาติของประเทศไทยคือ

สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2265-6638
โทรสาร 0-2265-6640
e-mail: chm_thai@onep.go.th

หน่วยประสานงานกลางประเทศภาคีอื่น http://cbd.int/chm/nfp.shtml