สถานภาพ

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 514,000 ตารางกิโลเมตร (รวมทั้งทางบกและทางทะเล) เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นบริเวณที่มีการกระจายของพันธุ์พืชและสัตว์ จึงก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่า รวมถึง ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความสวยงามของแหล่งต้นไม้ลำธาร ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ ดังนั้น จึงต้องมีการสงวนและอนุรักษ์ ไว้ให้ลูกหลานต่อไป จึงได้มีการประกาศจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองขึ้น ครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง จำนวน (แห่ง) พื้นที่ (ตร.กม.)

อุทยานแห่งชาติ

148 60,323.84
วนอุทยาน 112 1,238.33
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 58 36,578.72
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 60 5,233.04
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 7 N/A
พื้นที่คุ้มครองสมุนไพร 1 24
ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ 4,500 800
ป่าสงวนแห่งชาติ 1,248 230,280.64
รวม 334,478.57

หมายเหตุ: N/A ไม่มีข้อมูล

ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะประกาศพื้นที่คุ้มครอง โดยมีเป้าหมายเพื่อ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ แต่ก็ยังพบว่า จำนวนสัตว์ป่าในธรรมชาติยังคงลดจำนวนลงเรื่อยๆ เช่น เสือโคร่ง ปัจจุบันแหล่งที่พบเสือโคร่งมากที่สุดคือ ผืนป่าตะวันตก

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้รวมมือกับประเทศที่ยังคงมีเสือโคร่งในธรรมชาติอีก 9 ประเทศได้แก่ ประเทศกัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า รัสเซีย และประเทศไทย จัดทำโครงการ "เสือโคร่งชั่วนิรันดร์" โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนเสือโคร่งขึ้น อีก 50 เปอร์เซ็นต์ ใน 8 พื้นที่ เป้าหมาย ภายใน ระยะเวลา 10 ปี และได้ทำรายงานการประเมินสถานการณ์เสือโคร่งในอนาคต ใน 8 พื้นที่เป้าหมาย

กลับหน้าหลัก