สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

โปรแกรมงาน

โปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อสาระสำคัญ / ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง

โปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อสาระสำคัญ (thematic programmes)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP) ได้ริเริ่มดำเนินงานในประเด็นหลัก 7 หัวข้อ ซึ่งแบ่งตามระบบนิเวศที่สำคัญของโลก โดยได้จัดทำโปรแกรมงานสำหรับแต่ละระบบนิเวศขึ้น ในแต่ละโปรแกรมงานจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หลักการพื้นฐาน งานที่ต้องทำในอนาคต ประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงกรอบเวลา แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว อนึ่ง โปรแกรมงานเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม โดยคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

โปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อสาระสำคัญ มีดังต่อไปนี้

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในแผ่นดิน