สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  


เอกสาร สิ่งพิมพ์


รายงานการประชุม

GSPC

รายงานการประชุมกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
GSPC 07
การดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช วันที่ 8 สิงหาคม 2549
GSPC 06

รายงานการประชุมกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ และปัทมา ดำรงผล

จำนวนหน้า : 67 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2551

เนื้อหา : การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ 9-12 ของกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation) และการเตรียมการด้านสารัตถะของประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชในประเทศไทย

Download

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช วันที่ 8 สิงหาคม 2549

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ สิตา ผลโภค พรรณี พานทอง

จำนวนหน้า : 64 หน้า พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2550

เนื้อหา : กลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation) เป็นอีกหนึ่งพันธกรณีที่ภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพต้องดำเนินงาน เพื่ออนุรักษ์และดำรงรักษาทรัพยากรพืชอันทรงคุณค่าไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เนื่องจากพืชเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังมีพืชป่าอีกมากมายหลายชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางวัฒนธรรมสูง รวมทั้งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนพื้นโลก

Download

GTI

รายงานการประชุมบทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชในการสนับสนุนโปรแกรมการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
GTI 12
รายงานการประชุมกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
GTI 07
รายงานการประชุม เรื่อง การประเมินความต้องการทางอนุกรมวิธานระดับชาติ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2544
GTI 01

รายงานการประชุมบทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชในการสนับสนุนโปรแกรมการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ และ ชัชชัย ศิลปสุนทร

จำนวนหน้า : 48 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2555

เนื้อหา : คณะทำงานอนุกรมวิธานประเทศไทยกับการสนับสนุนการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน บทบาทของสวนหลวง ร.9 ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านอนุกรมวิธานพืช การเสนาเรื่องบทบาทของพิพิธภัณฑ์พืช ในการสนับสนุนการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน การดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทย การประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และทะเบียนรายการชนิดเห็ดและสาหร่าย ความร่วมมือด้านอนุกรมวิธานระดับภูมิภาคเซียนและการประเมินสถานภาพด้านอนุกรมวิธานของหน่วยงานในประเทศไทย บทบาทอนุกรมวิธานพืชกับปัญหาการลักลอบค้าพืชป่า และการเสวนาเรื่องมุมมอง ปัญหา อุปสรรค แนวทาง และความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านอนุกรมวิธานพืชในประเทศไทยิ

Download

รายงานการประชุมการประเมินความก้าวหน้าและความต้องการทางอนุกรมวิธานในประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2550

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ

จำนวนหน้า : 52 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2551

เนื้อหา : การประชุมเพื่อทบทวนการประเมินความต้องการทางอนุกรมวิธาน การหาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะนักอนุกรมวิธาน การจัดการข้อมูล และการสร้างเครือข่ายอนุกรมวิธานในประเทศไทยสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารด้านอนุกรมวิธาน และการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าและการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้อง และสนองตอบโปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (Global Taxonomy Initiative) การอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

Download

รายงานการประชุม เรื่อง การประเมินความต้องการทางอนุกรมวิธานระดับชาติ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2544

บรรณาธิการ : อัญชิรา มะณีวงศ์ และ สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 128 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2545

เนื้อหา : ผลการประชุมการประเมินความต้องการทางอนุกรมวิธานระดับชาติ เพื่อศึกษาทบทวนสถานภาพและความต้องการทางอนุกรมวิธาน การจัดทำบัญชีรายการระดับชาติเกี่ยวกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเตรียมจัดทำทะเบียนระดับชาติเกี่ยวกับหน่วยงานที่สะสมตัวอย่างหรือพิพิธภัณฑ์ และการริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายทางอนุกรมวิธานระดับชาติ

Download

Alien

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่น วันที่ 31 สิงหาคม 2549
Alien 06
รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย วันที่ 24-26 ตุลาคม 2539
Alien 96

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่น วันที่ 31 สิงหาคม 2549

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 90 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2549

เนื้อหา : การบริหารจัดการและควบคุมชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ช่องว่างและความไม่สอดคล้องในกรอบการดำเนินงานควบคุมดูแลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นระหว่างประเทศ มูลนิธิโครงการหลวงกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานที่สุดในประเทศไทย สัตว์ต่างถิ่นที่นำเข้าเพื่อการค้าและสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงต่างถิ่นในตลาด

Download

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย วันที่ 24-26 ตุลาคม 2539

บรรณาธิการ : บรรพต ณ ป้อมเพชร

จำนวนหน้า : 116 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2540

เนื้อหา : ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย การแพร่ระบาด ผลกระทบ และการควบคุมกำจัดพืชและสัตว์ต่างถิ่น ตลอดจนการดำเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

Download

CBD

เป้าหมายปี 2010 และการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 13 ธันวาคม 2548
Target2010
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10
COP 10
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9
COP 9
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 วันที่ 20-31 มีนาคม 2549 เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล
COP 8
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2549 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
COP 7
รายงานการสัมมนา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2538
COP 5
รายงานการสัมมนา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2538
CBD 95

เป้าหมายปี 2010 และการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 13 ธันวาคม 2548

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 90 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2549

เนื้อหา : เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและแผนการดำเนินงานโจฮันเนสเบอร์กเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนกลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 2010 ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี สมัยที่ 11 รวมถึงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ ธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ และกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช

Download

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 222 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2554

เนื้อหา : รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 รายงานการประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 14 รายงานการประชุมเจรจาต่อรองระหว่างภูมิภาคว่าด้วยการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ และรายงานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในประเด็นต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ  ได้แก่ คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำเนินงานตามอนุสัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Download

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 232 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2552

เนื้อหา : รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9  รายงานการประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพสมัยที่ 4   รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 12 และ 13 รายงานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในประเด็นต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ ได้แก่ คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์  คณะทำงานเฉพาะกิจผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและวิชาการ ว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้ คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง และคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Download

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 วันที่ 20-31 มีนาคม 2549 เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ และ ปัทมา ดำรงผล

จำนวนหน้า : 224 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2549

เนื้อหา : รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รายงานการประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของอนุสัญญาฯ การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ เช่น คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

Download

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2549 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

บรรณาธิการ : ปัทมา ดำรงผล

จำนวนหน้า : 194 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2547

เนื้อหา : การประชุมและข้อมติจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7 โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในแผ่นดิน ทะเลและชายฝั่ง ภูเขา พื้นที่คุ้มครอง การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนหลักการของแนวทางสู่ระบบนิเวศ หลักการและแนวทางแอดดิส บาบา และแนวทางอัคเวย์ : คู

Download

สมัชชาภาคีว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมสมัยที่ 5 ณ กรุงไนโรบี วันที่ 16-26 พฤษภาคม 2543

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 181 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม  2543

เนื้อหา : สถานภาพของพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ความก้าวหน้าของโปรแกรมงานว่าด้วยระบบนิเวศต่าง ๆ การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ และการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม

Download

รายงานการสัมมนา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2538

ตรวจ/แก้ไข : สิริกุล บรรพพงศ์ เพราพรรณ ทองส้ม และ สิตา ผลโภค

จำนวนหน้า : 70 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2540

เนื้อหา : การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

Download

IDB

เรื่อง น้ำ กับ ความหลากหลายทางชีวภาพ
IDB 2013
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ : ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
IDB 2011
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ : ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
IDB 2009
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร (Biodiversity and Agriculture)
IDB 2008
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2550
IDB 2007
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2549
IDB 2006
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ : อาหาร น้ำ และสุขภาพ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2547
IDB 2004
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการขจัดปัญหาความยากจนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2546
IDB 2003
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2545
IDB 2002
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2544
IDB 2001

เรื่อง "น้ำ กับ ความหลากหลายทางชีวภาพ"

Download

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ : ป่าไม้

บรรณาธิการ : ปัทมา ดำรงผล ภัทรินทร์ แสงให้สุข สโรชา หรุ่นศิริ ชัชชัย ศิลปสุนทร กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย โสมวรรณ สุดประเสริฐ วัลลภ ปรีชามาตรย์ ภาณุวัตร กมุทชาติ

จำนวนหน้า : 268 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2555

เนื้อหา : แผนกลยุทธ์ไอจิที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศป่าไม้ และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ไอจิ 2011 – 2020 ภาคธุรกิจกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตและบริการจากป่าไม้ การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ : การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และผลผลิตจากป่า ป่าไม้ที่ชุมชนดูแลรักษา และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นกับระบบนิเวศป่าไม้

Download

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ : ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ปัทมา ดำรงผล ชัชชัย ศิลปสุนทร เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย

จำนวนหน้า : 194 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2553

Download

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร (Biodiversity and Agriculture)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ชัชชัย ศิลปสุนทร กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย

จำนวนหน้า : 156 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2552

เนื้อหา : ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรเพื่ออนาคต อาหารและการโภชนาการ การอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมือง พันธุ์ข้าว พันธุ์พืชไร่ และสถานภาพการอนุรักษ์ พันธุ์พืชสวนที่ใกล้สูญพันธุ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ความหลากหลายของแมลงผสมเกสร และการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

Download

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2550

บรรณาธิการ : ปัทมา ดำรงผล กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย  สิริวรรณ สงวนทรัพย์ ไพราณี สุขสุเมฆ วรนาถ ตั้งธัชทอง วิยะดา โตอดิเทพย์ พรรณี พานทอง ศรินญา ภูผาจิตต์ พนารัตน์ ตระบูรณ์ และดาลัด เส้นทอง

จำนวนหน้า : 196 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2551

เนื้อหา : การเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพในมุมมองระดับโลกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความร่วมมือระหว่างสามอนุสัญญาริโอในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานการณ์ภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพและการดำเนินการแก้ไข อาทิ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกคุกคาม สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างไม่เหมาะสมและไม่ยั่งยืน รวมถึงนโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และ(ร่าง)พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ...

Download

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2549

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ปัทมา ดำรงผล ปิยะ ภิญโญ นฤมล กฤษณชาญดี ศศิธร ศิริเสรี และ โสมวรรณ สุขประเสริฐ

จำนวนหน้า : 226 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2549

เนื้อหา : การรับทราบผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 การจัดสถานภาพชนิดพันธุ์พืชและสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ (BIA) และพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Hotspots) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

Download

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ : อาหาร น้ำ และสุขภาพ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2547

บรรณาธิการ : อัญชิรา มะณีวงศ์ และ วรนาถ ตั้งธัชทอง

จำนวนหน้า : 84 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2547

เนื้อหา : การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติในด้านความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อการดำรงชีวิต

Download

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการขจัดปัญหาความยากจนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2546

บรรณาธิการ : อัญชิรา มะณีวงศ์ และ วรนาถ ตั้งธัชทอง

จำนวนหน้า : 118 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2547

เนื้อหา : ความหลากหลายทางชีวภาพกับการขจัดปัญหาความยากจน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสถานภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย

Donwload

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2545

บรรณาธิการ : วรนาถ ตั้งธัชทอง และ สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 144 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2546

เนื้อหา : การดำเนินงานและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนการคุกคามระบบนิเวศป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ

Download

รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2544

บรรณาธิการ : วรนาถ ตั้งธัชทอง และ สิริกุล บรรพพงศ์ จำนวนหน้า : 92 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2545

เนื้อหา : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การค้าระหว่างประเทศกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทยและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นร้ายแรงของโลก ตลอดจนหลักการ แนวทางป้องกันการนำเข้า และการบรรเทาผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย

Download

อื่นๆ

การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืช กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมา
TK 12
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร : ผู้ผสมเกสรและสิ่งมีชีวิตในดิน
Pollinator
การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
BioFuel
แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย
TK
รายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย
Invertebrate
รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างรายการชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหอย (mollusca)
mollusca
รายงานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำทะเบียนรายการชนิดเห็ดในประเทศไทย
Mushroom
รายงานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ์แมลงในประเทศไทย
Insect
รายงานการประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนทะเบียนรายการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย
Algae
รายงานการประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
PA09
รายงานการประชุมวิชาการ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑล วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2540
PA97
รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างรายการชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มครัสตาเชี่ยน (Crustacean) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
Crustacean
รายงานการประชุมเพื่อจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2539
Vertebrate
บทสรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง
RedData2017
บทสรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง
RedData TH
Thailand Red Data: Vertebrates
RedData EN

การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืช กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมา

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ และ ชัชชัย ศิลปสุนทร

จำนวนหน้า : 88 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2555

เนื้อหา : การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาของกรมป่าไม้ กรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมปศุสัตว์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีอีสานที่มีต่อความหลากหลายของพันธุ์พืช การสูญเสียความหลากหลายของพืชพื้นบ้านในวัฒนธรรมภาคเหนือเมื่อชุมชนเปลี่ยนไป การสูญเสียความหลกาหลายของพันธุ์พืชกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช

Download

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร : ผู้ผสมเกสรและสิ่งมีชีวิตในดิน

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย พุทธพงษ์ สีสะอาด มณฑิรา เกษมสุข วิยะดา โตอดิเทพย์ ภัทรีนา คมขำ ศรินญา ภูผาจิตต์ โสมวรรณ สุขประเสริฐ ไพราณี สุขสุเมฆ

จำนวนหน้า : 50 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2552

เนื้อหา : ผู้ผสมเกสรและสิ่งมีชีวิตในดินในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสัตว์ในดินในประเทศไทยและความสำคัญต่อการเกษตร การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงผสมเกสรและสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศเกษตร แมลงผสมเกสร(กลุ่มผึ้ง)และแนวทางการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตในดินที่เกื้อกูลระบบนิเวศเกษตร และคุณค่าและประโยชน์ของแมลงผสมเกสรกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

Download

การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ปัทมา ดำรงผล กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

จำนวนหน้า : 84 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2553

เนื้อหา : การศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำพืชและทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงเหลว การผลิตแก๊สชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซลชุมชนชีวภาพแบบบูรณาการ และการพัฒนาพลังงานทดแทนจากไม้ เป็นต้น

Download

แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 64 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2553

เนื้อหา : การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย ผลกระทบของการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยต่อการลดลงทางความหลากหลายทางชีวภาพ:ในแง่ของการใช้ประโยชน์ของพืชและวัฒนธรรม ชนิดพันธุ์พืชของประเทศไทยที่ถูกคุกคามจากผลกระทบทางการค้า สมุนไพรพื้นบ้านดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์พืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชในวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย พรรณไม้หายาก:มุมมองในมิติของชุมชนลุ่มน้ำโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Download

รายงานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำทะเบียนรายการชนิดเห็ดในประเทศไทย

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ชัชชัย ศิลปสุนทร

จำนวนหน้า : 68 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2552

เนื้อหา : การจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตในประเทศไทยของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของเห็ดในประเทศไทย อาทิ ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ ความหลากหลายของเห็ดย่อยสลายไม้ วงศ์ Xylariaceae ความหลากหลายของเห็ดเศรษฐกิจ ความหลากหหลายของเห็ดพิษ ความหลากหลายของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา ตลอดจนการดำเนินการรวบรวมชนิดพันธุ์เห็ดโดยกรมวิชาการเกษตร การรวบรวมชนิดเห็ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดทำทะเบียนรายการชนิดเห็ดในประเทศไทย

Download

รายงานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ์แมลงในประเทศไทย

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ชัชชัย ศิลปสุนทร

จำนวนหน้า : 72 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2552

เนื้อหา : ความหลากหลายของชนิดพันธุ์แมลงในภาคการเกษตร ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไร ความหลากหลายของชนิดพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อกลางวัน ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ผีเสื้อกลางคืน ความหลากหลายทางชีวภาพของมด ความหลากหลายของชนิดพันธุ์แมลงป่าไม้ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ด้วง และแนวทางการประเมินสถานภาพตาม IUCN รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ์แมลงในประเทศไทย

Download

รายงานการประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนทะเบียนรายการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ ชัชชัย ศิลปสุนทร

จำนวนหน้า : 64 หน้าพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2552

เนื้อหา : ความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดและการใช้ประโยชน์ สาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ สาหร่ายขนาดใหญ่ในแหล่งน้ำจืด สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (cyanobacteria) ความหลากชนิดของไดโนแฟลเจลเลตในน่านน้ำไทย ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นการทบทวนทะเบียนรายการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย

Download

รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างรายการชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหอย (mollusca)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2552

เนื้อหา : ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มหอยของประเทศไทย ประกอบด้วย และแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญที่ควรกำหนดมาตรการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ความหลากชนิดพันธุ์หอยที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อการจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหอย

Download

รายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 80 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2551

เนื้อหา : ความหลากหลายของชนิดพันธุ์กุ้ง ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปู ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หอยทะเล ทากทะเลและทากเปลือย ความหลากหลายของหมึก ความหลากหลายของชนิดพันธุ์เอคไคโนเดิร์ม ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ฟองน้ำ และความหลากหลายของชนิดพันธุ์เพรียงหัวหอมในแนวปะการังไทย

Download

บทสรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 112 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2560

เนื้อหา : สรุปสถานภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย จากการประเมินสถานภาพโดยใช้เกณฑ์จำแนกฉบับ (version) ระบบเลขรุ่น 3.1 : IUCN (2001) โดยสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยจำนวน 4,731 ชนิด ได้มีการประเมินสถานภาพจำนวน 2,276 ชนิด มีสถานภาพถูกคุกคาม 569 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีการประเมินสถานภาพการคุกคาม

Download

Thailand Red Data: Vertebrates

บรรณาธิการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 98 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2548

เนื้อหา : สรุปสถานภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย โดยจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ การประเมินสถานภาพใช้ระบบเลขรุ่น 3.1 : IUCN (2004) เป็นเกณฑ์ โดยสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการประเมินสถานภาพจำนวน 22,733 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย

Download

บทสรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง

บรรณาธิการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 40 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2548

เนื้อหา : สรุปสถานภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย จากการประเมินสถานภาพโดยใช้ระบบเลขรุ่น 3.1 : IUCN (2004) เป็นเกณฑ์ โดยสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการประเมินสถานภาพจำนวน 22,733 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย

Download

รายงานการประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 125 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2552

เนื้อหา : สรุปผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองครองครั้งที่ 2 (The Second Meeting of the Ad Hoc Ope-Ended Working Group on Protected Areas WG-PA 2) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคว่าด้วยการจัดทำเครื่องมือการประเมินประสิทธิผลของการจัดการสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน การดำเนินงานตามโปรแกรมงานฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ช่องว่างทางระบบนิเวศ การเชื่อมต่อด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างพื้นที่คุ้มครอง การจัดทำฐานข้อมูลสัตว์ป่า ฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครอง ตลอดจนพื้นที่สำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพที่ควรได้รับการคุ้มครอง รวมถึงการบริหารการจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

Download

รายงานการประชุมวิชาการ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑล วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2540

ตรวจ/แก้ไข : สิริกุล บรรพพงศ์ และ สิตา ผลโภค

จำนวนหน้า : 102 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2541

เนื้อหา : การดำเนินงานของพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต กฎหมายที่ใช้คุ้มครองพื้นที่สงวนชีวมณฑลและอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑล

Download

รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างรายการชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มครัสตาเชี่ยน (Crustacean) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

ตรวจ/แก้ไข : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 71 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2551

เนื้อหา : การประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มครัสตาเชียน (Crustacean) สำหรับการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมทะเบียนรายการชนิดชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มครัสตาเชียนในประเทศไทย (Crustacean Fauna in Thailand) และการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางด้านอนุกรมวิธาน และแหล่งที่อยู่อาศัย และแนวทางการจัดสถานภาพ

รายงานการประชุมเพื่อจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2539

ตรวจ/แก้ไข : จารุจินต์ นภีตะภัฏ และ สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 52 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2540

เนื้อหา : การรวบรวมสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลาในประเทศไทย โดยการหารือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์และคุ้มครองชนิดพันธุ์ดังกล่าวในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

Download