สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  


เอกสาร สิ่งพิมพ์


รายงานแห่งชาติ

National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 5 National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 4 National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 3 National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 2 Biodiversity Conservation in Thailand National Report Implementation of Article 6 of the Convention on Biological Diversity          
NR 5 NR 4 NR 3 NR 2 NR 1          

Thailand National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity
(5th National Report)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 104 หน้า พิมพ์ครั้งแรก 2558

เนื้อหา : การอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายไอจิ ตลอดจนสถานภาพ และแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การทบทวนนโยบายและมาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 และภาพรวมของแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

Download


Thailand National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity
(4th National Report on 2009)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 76 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2552

เนื้อหา : สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในบริบทด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย กฎหมาย และวัฒนธรรม และสรุปข้อมูลของนโยบาย มาตรการและแผนความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช ฉบับล่าสุด ที่ระบุถึงความหลากหลายของพืชในประเทศไทยในภาพรวม และชนิดพันธุ์พืชไทยที่สำคัญและถูกคุกคาม รวมถึงการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพันธุกรรม ระดับชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ

Download


National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 3

ผู้เขียน : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 64 หน้า พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2549

เนื้อหา : สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากกรณีพิบัติภัยสึนามิต่อประเทศไทย การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นในความท้าทายและแนวโน้มในอนาคตด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Download


National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 2

ผู้เขียน : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2545

เนื้อหา : สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย สรุปการดำเนินงานภายใต้นโยบาย มาตรการ และแผนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2541-2545 และ นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2546-2550 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การส่งเสริมสมรรถนะในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Download


Biodiversity Conservation in Thailand National Report Implementation of Article 6 of the Convention on Biological Diversity

ผู้เขียน :  ฐิติพันธุ์ พุกภักดี ตรวจ/แก้  บรรพต ณ ป้อมเพชร และสิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 142 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2549

เนื้อหา : เนื้อหาประกอบด้วยสถานภาพ กิจกรรม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย สรุปการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ

Download