สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  


เอกสาร สิ่งพิมพ์


เอกสารเกี่ยวกับความหลากหลาย


20 สัตว์ 10 พืช

ศัพท์มะพร้าว

ศัพท์กล้วย

ศัพท์ข้าว

ศัพท์บัว

Q Sirikit EN

Q Sirikit TH

City and Bio

FOREST_th

FOREST_en

Nagoya_ABS

Nagoya_Protocal

Nagoya_KL

BDCC

GEO4

GBO4

GBO3

GBO2_th

GBO2_en

GBO1_en

TH Bio

--

--

--

--

CPB_en

CBD_en

CBD_th

FF

สัตว์และพืชสัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 24 หน้า พิมพ์ครั้งแรก 2553

เนื้อหา : สัตว์และพืช 30 ชนิด สัญลักษณ์ของปีสากลแห่งความหลาสกหลายทางชีวภาพ ปี 2553 เป็นตัวแทนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ เป็นชนิดพันธุ์ที่หายากหรือพบเฉพาะในประเทศไทย และเปรียบเสมือนตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

Download


ศัพท์มะพร้าว: พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 112 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2551

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว (เรียงลำดับอักษรไทยและโรมัน) ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรไทยและโรมัน) ศัพท์เกี่ยวกับกระต่ายขูดมะพร้าว ศัพท์ชื่อพันธุ์มะพร้าว ศัพท์พืชอื่นที่มีชื่อว่ามะพร้าว สำนวนไทยและคำพังเพยเกี่ยวกับมะพร้าว ศัพท์เกี่ยวกับมะพร้าวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ความหมายของคำว่า นาฬิกา นาฬิเก นาเก นรเก และกัลปพฤกษ์ คติความเชื่อเกี่ยวกับมะพร้าว และมะพร้าวประหลาด

Download


ศัพท์มะพร้าว: พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 112 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2551

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว (เรียงลำดับอักษรไทยและโรมัน) ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรไทยและโรมัน) ศัพท์เกี่ยวกับกระต่ายขูดมะพร้าว ศัพท์ชื่อพันธุ์มะพร้าว ศัพท์พืชอื่นที่มีชื่อว่ามะพร้าว สำนวนไทยและคำพังเพยเกี่ยวกับมะพร้าว ศัพท์เกี่ยวกับมะพร้าวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ความหมายของคำว่า นาฬิกา นาฬิเก นาเก นรเก และกัลปพฤกษ์ คติความเชื่อเกี่ยวกับมะพร้าว และมะพร้าวประหลาด

Download


ศัพท์กล้วย: พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้วย

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 128 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2551

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้วย ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรโรมันและไทย) ชนิดกล้วยในธรรมชาติ (เลียงลำดับตามชื่อวิทยาศาสตร์และอักษรไทย) สำนวนและคำพังเพยอื่นเกี่ยวกับกล้วย ศัพทือื่นที่มีชื่อว่ากล้วย พันธุ์กล้วยในวรรณคดีไทย ชื่อพันธุ์กล้วยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยปลูก รายชื่อพันธุ์กล้วยไทย สายพันธุ์กล้วยไทย ชื่อของกล้วยไทยในต่างแดน กลัวยกับประเพณีไทย และคติความเชื่อเกี่ยวกับกล้วย

Download


ศัพท์ข้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับข้าว

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 114 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2551

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับข้าว ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรโรมันและไทย) ศัพท์ประเภทของข้าว ศัพท์ชนิดข้าวในสกุล Oryza ศัพท์อาหารที่ทำจากข้าว (เฉพาะที่ขึ้นต้นด้วนคำว่า 'ข้าว') ศัพท์เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว ศัพท์พืชอื่นที่มีชื่อว่า 'ข้าว') ศัพท์ข้าวที่เป็นทั้งประเภท/ ชนิดของข้าวหรืออาหารที่ทำจากข้าว และพืชอื่น ศัพท์ข้าวที่ใช้ในประเพณีไทย ศัพท์เครื่อมือทำนาท้องถิ่น ศัพท์ภาชนะที่ใช้ในการนึ่งและบรรจุข้าวเหนียว ศัพท์ข้าวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สำนวนและคำพังเพยอื่นเกี่ยวกับข้าว ประเพณีไทยเกี่ยวกับข้าว ถนนที่มีคำว่า "ข้าว" อาหารที่ทำจากข้าวที่เป็นสถิติโลก การจำแนกประเภทของข้าว และชื่อพันธุ์ข้าวที่เป็นประโยค

Download


ศัพท์บัว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับบัว

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 112 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2550

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบัว คำศัพท์ที่มีคำว่าบัวแต่ไม่ใช่บัว (รวมทั้งที่มีรากศัพท์ที่แปลว่าบัว แต่หมายถึงอย่างอื่น) สำนวนเกี่ยวกับบัว พืชอื่นที่มีชื่อว่าบัว ชื่ออำเภอและจังหวัดที่มีความหมายว่าบัว ศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรโรมันและไทย) หลักเกณฑ์ในการเขียนชื่อพืช โดยเฉพาะชื่อบัว รูปวิธานของบัวไทย ชื่อพันธุ์บัวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ความหมายของ บัวสาย บัวกินสาย บัวผัน บัวขาบ เหง้าบัว ไหลบัว รากบัว และ lotus คำศัพท์บัวที่สับสน และความสับสนในความหมายของคำว่า petaloid

Download


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายางชีวภาพ

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

ประสานงาน : ภาณุวัตร กมุทชาติ สโรชา หรุ่นศิริ พรรณี พานทอง

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2555

Download


Her Majesty Queen Sirikit Mother of Thailand Biodiversity Protection

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

ประสานงาน : ภาณุวัตร กมุทชาติ สโรชา หรุ่นศิริ พรรณี พานทอง

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2555

Download


ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (City and Biodiversity)

บรรณาธิการ : นิรวาน พิพิธสมบัติ วัลลภ ปรีชามาตย์

ประสานงาน : อาภากร คณะโจทย์

จำนวนหน้า : 110 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2555

Download


วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม 2554 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ขุมทรัพย์แห่งชีวิต

แปลโดย : ไพราณี สุขสุเมฆ

ประสานงาน : สิริวรรณ สงวนทรัพย์ และปัทมา ดำรงผล

จำนวนหน้า : 48 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2554

Download


Forest Biodiversity Earth's Living Treasure

Download


NAGOYA ABS

Download


NAGOYA PROTOCOL

Download


NAGOYA – KUALA LUMPUR

Download


ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แปลโดย : ดร.แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล

แปลจาก : Biodiversity and climate change

พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2550

เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศต่าง ๆ รวมถึงโอกาสในการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Download


Global Environment Outlook 4

Download
ไฟล์ย่อย [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ]


Global Biodiversity Outlook 4

Download


Global Biodiversity Outlook 3

Download


รายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 2

แปลโดย : ไพราณี สุขสุเมฆ

แปลจาก : Global Biodiversity Outlook 2

จำนวนหน้า : 90 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2550

เนื้อหา : การวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผลักดันให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีภภาพ ตัวอย่างความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ตลอดจนการสรุปสถานภาพการดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ปี ค.ศ. 2010 และการปฏิบัติการที่สำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีึวภาพอย่างมีนัยสำคัญในปี ค.ศ. 2010 ที่กำลังใกล้เข้ามา

Download


Global Biodiversity Outlook 2

Download


Global Biodiversity Outlook 1

Download


ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์ และ สิตา  ผลโภค

จำนวนหน้า : 48 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์  2547

เนื้อหา : เขตชีวภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพฤกษชาติและพันธุ์สัตว์ สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้มในอนาคต

Download [ ไทย | อังกฤษ ]


ความหลากหลายทางชีวภาพ "โลกทำอะไรบ้าง แล้วเราจะทำอะไร

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กันยายน  2546

เนื้อหา : ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดอนุสัญญาฯ เนื้อหา หลักการและขอบเขตอนุสัญญาฯ พันธกรณี การดำเนินงาน และบทบาทของอนุสัญญาฯ พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ การดำเนินงานของอนุสัญญาฯร่วมกับอนุสัญญาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Download


ประเทศไทยกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 28 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2546

เนื้อหา : เจตนารมณ์ พันธกรณี ความคืบหน้าของอนุสัญญาฯ สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย กฎหมาย การเตรียมการ และการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

Download


หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 1

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 36 หน้า พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม  2545

เนื้อหา : ความเป็นมาของอนุสัญญาฯ วัตถุประสงค์และวิถีทางสู่ความสำเร็จของอนุสัญญาฯ โครงสร้างและการบริหารอนุสัญญาฯ พันธกรณีของภาคีอนุสัญญาฯ การอนุวัตอนุสัญญาฯ ความร่วมมือในการดำเนินงาน และการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ

Download


หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 2

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2546

เนื้อหา : หัวข้อสาระสำคัญหลักและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ประเด็นที่สัมพันธ์กับงานขององค์กรและอนุสัญญาอื่น กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานแห่งชาติ การรับรองพิธีสาร ข้อตกลงทางการเงินและกลไกทางการเงิน และอนาคตของอนุสัญญาฯ

Download


Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

จำนวนหน้า : 30 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม  2547

เนื้อหา : เนื้อหาและภาคผนวก ของพิธีสารคาตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  ภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเกื้อกูลต่อการขนย้าย การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) อย่างปลอดภัย

Download


Convention on Biological Diversity

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 34 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2544

เนื้อหา :  เนื้อหาและภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ข้อมูลภาษาอังกฤษ) 

Download


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 34 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2544

เนื้อหา : เนื้อหาและภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (เอกสารแปลจาก Convention on Biological Diversity)

Download


ความหลากชนิดของปลาน้ำจืดในประเทศไทย

บรรณาธิการ : ชวลิต  วิทยานนท์ จรัลธาดา กรรณสูต และ จารุจินต์ นภีตะภัฏ

จำนวนหน้า : 102 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2540

เนื้อหา : ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ปลาน้ำจืดไทย การศึกษา รายชื่อและแหล่งที่พบพรรณปลาน้ำจืดของประเทศไทย

Download