สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  


เอกสาร สิ่งพิมพ์

แผนแม่บท


ฉบับเต็ม

แผ่นพับ

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

จำนวนหน้า : 82 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กรกฏาคม 2558

เนื้อหา : แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 เป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยนำแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 และเป้าหมายไอจิ มาเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครอง และเพิ่มพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ควบคู่กันกับการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของความหลากหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และการบูรณาการการจัดการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่กำหนดไว้

Download


แผ่นพับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

Download

นโยบาย มาตรการ


NBSAP 3

NBSAP 2

NBSAP 1

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555

โดย : คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ประธาน : นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

จำนวนหน้า : 70 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2551

เนื้อหา : นโยบาย มาตรการ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพฉบับที่ 3 ของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เพื่อการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การลดการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรม การให้การศึกษา การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการดำเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งกลไกการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ และการติดตามประเมินผล

Download


นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546-2550

โดย : คณะทำงานจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546-2550

ประธาน : ดร. อุทิศ กุฏอินทร์

จำนวนหน้า : 71 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2545

เนื้อหา : เป็นนโยบาย มาตรการ และแผนฯ ฉบับที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่น ประกอบด้วยสถานการณ์ หลักการ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศไทย โดยได้เน้นการวิจัยเพื่อสนองตอบความจำเป็นและความต้องการของประเทศ ที่เอื้ออำนวยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานและบุคลากร

Download


นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2541-2545

โดย : คณะทำงานจัดทำรายงานสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

ประธาน : ศ.ดร. ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์

จำนวนหน้า : 58 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2540

เนื้อหา : ประกอบด้วยเหตุผล ความจำเป็น หลักการ และกลยุทธ์ระดับชาติเพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สอดคล้องกับการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังประโยชน์สูงสุด