สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

       ในฐานะที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตามมาตรา 7(a) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดให้ภาคีจำแนก วินิจฉัย องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยพิจารณารายการซึ่งระบุตามประเภทชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์หายาก และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นหรือชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

       ในปี พ.ศ. 2548 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme; UNDP) ได้จัดทำทะเบียนรายการสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม (กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ นก และปลา) ของประเทศไทยขึ้น โดยพิจารณาตามแนวทางเอกสาร IUCN Red List Categoriesระบบเลขรุ่นฉบับที่ (version ) 3.1 : IUCN (2001สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและใช้อ้างอิงมาโดยตลอด

ONEP Biodiversity Series Vol. 14 : Thailand Red Data : Mammals Reptiles and Amphibians ONEP Biodiversity Series Vol. 15 : Thailand Red Data : Bird ONEP Biodiversity Series Vol. 16 : Thailand Red Data : Fishes

       ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนรายการสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทยขึ้น โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญสัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละด้าน รวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมปรับปรุงข้อมูลการจัดสถานภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปจำนวนชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม ในประเทศไทย ดังนี้

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

 

สถานภาพการถูกคุกคาม

 

 

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

DD

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 

 

 

 

 

 

 

 

นก

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว์เลื้อยคลาน

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลา

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ สูญพันธุ์ (extinct)
สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild)
  ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ( critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered)
  มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ใกล้ถูกคุกคาม (near threatened)
  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern) ข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient)
     
 

* ชนิดพันธุ์ย่อยของสัตว์เลื้อยคลานในชนิดเดียวกัน มีการจัดอยู่ในสถานภาพที่ต่างกัน
** ปลาที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (threatened in situ ) มี 11 ชนิด