อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นโดยใช้กรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม และกรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 15 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน 34,586,205 บาท

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้นตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้งบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สผ. ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ในกรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม และกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 15 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน 93,697,620 บาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ซึ่งเป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้งบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สผ. ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ในกรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม และกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 14 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน 92,803,495 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ในปี 2559 – 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม...

(ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้งบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สผ. ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ในกรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม และกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน 30,730,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม...