อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 2 โครงการ และภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 17 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) โดยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 2 โครงการ และภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 15 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) โดยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 2 โครงการ และภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 15 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน