อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


กิจกรรม อพ.สธ. – สผ.

การจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ หัวข้อ “สผ. ร่วมสืบสานงานพระราชดำริฯ สร้างสมดุลและยั่งยืนสู่ทรัพยากรไทย” ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดยได้นำเสนอนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตพระนาม และวิดีทัศน์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต