อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะทำงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.-สผ.)

1. เลขาธิการ สผ. ได้มีคำสั่ง สผ. ที่ 377/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. โดยมี นายนวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน ผู้แทนกองที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ

คำสั่ง สผ. ที่ 377/2560

2. ในปี 2561 สผ. ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. มีความสอดคล้องกับการกำหนดหน่วยงานภายใน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ สผ. จึงได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงาน อพ.สธ.-สผ. ตามคำสั่ง สผ. ที่ 512/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธาน ผู้แทนกองที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) จัดทำแผนปฏิบัติการรายปีดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ.

คำสั่ง สผ. ที่ 512/2562

          การประชุม

                    ครั้งที่ 1/2560

                    ครั้งที่ 1/2561

                    ครั้งที่ 2/2561

                    ครั้งที่ 1/2562