สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

งานเชียงราย 20180125

มารู้จักความหลากหลายทางชีวภาพกันเถอะ เล่ม 1

View โหลด

มารู้จักความหลากหลายทางชีวภาพกันเถอะ เล่ม 2

View โหลด

ระบบนิเวศจากภูเขาถึงท้องทะเล

View โหลด

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

View โหลด

การรุกรานและผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย

View โหลด

ใคร...ควรทำอะไรบ้าง? เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

View โหลด

 

ONEP Biodiversity Series

ONEP Biodiversity Series Vol. 21 : Marine Biodiversity at Racha Islands, Phuket Province

View โหลด

 

นโยบาย มาตรการ

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

View โหลด

แผ่นพับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

View โหลด

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช วันที่ 8 สิงหาคม 2549

View โหลด

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546-2550

View โหลด

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2541-2545

GSPC

รายงานการประชุมกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

View โหลด

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช วันที่ 8 สิงหาคม 2549

View โหลด

GTI

รายงานการประชุมบทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชในการสนับสนุนโปรแกรมการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

View โหลด

รายงานการประชุมการประเมินความก้าวหน้าและความต้องการทางอนุกรมวิธานในประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2550

View โหลด

รายงานการประชุม เรื่อง การประเมินความต้องการทางอนุกรมวิธานระดับชาติ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2544

View โหลด

Alien

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่น วันที่ 31 สิงหาคม 2549

View โหลด

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย วันที่ 24-26 ตุลาคม 2539

View โหลด

CBD

เป้าหมายปี 2010 และการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 13 ธันวาคม 2548

View โหลด

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

View โหลด

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9

View โหลด

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 วันที่ 20-31 มีนาคม 2549 เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล

View โหลด

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2541-2545

View โหลด

สมัชชาภาคีว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมสมัยที่ 5 ณ กรุงไนโรบี วันที่ 16-26 พฤษภาคม 2543

View โหลด

รายงานการสัมมนา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2538

View โหลด

 

รายงานแห่งชาติ

Thailand National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity

View โหลด

National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 3

View โหลด

National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 2

View โหลด

Biodiversity Conservation in Thailand National Report Implementation of Article 6 of the Convention on Biological Diversity

View โหลด

 

เอกสารเกี่ยวกับความหลากหลาย

ศัพท์มะพร้าว: พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว

View โหลด

ศัพท์กล้วย: พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้วย

View โหลด

ศัพท์ข้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับข้าว

View โหลด

ศัพท์บัว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับบัว

View โหลด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายางชีวภาพ

View โหลด

Her Majesty Queen Sirikit Mother of Thailand Biodiversity Protection

View โหลด

ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (City and Biodiversity)

View โหลด

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม 2554 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ขุมทรัพย์แห่งชีวิต

View โหลด

Forest Biodiversity Earth's Living Treasure

View โหลด

NAGOYA ABS

View โหลด

NAGOYA PROTOCOL

View โหลด

NAGOYA – KUALA LUMPUR

View โหลด

ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

View โหลด

Global Environment Outlook 4

View โหลด

Global Biodiversity Outlook 4

View โหลด

Global Biodiversity Outlook 3

View โหลด

รายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 2

View โหลด

Global Biodiversity Outlook 2

View โหลด

Global Biodiversity Outlook 1

View โหลด

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

View โหลด

Thailand's Biodiversity

View โหลด

ความหลากหลายทางชีวภาพ "โลกทำอะไรบ้าง แล้วเราจะทำอะไร"

View โหลด

ประเทศไทยกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

View โหลด

หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 1

View โหลด

หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 2

View โหลด

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

View โหลด

Convention on Biological Diversity

View โหลด

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

View โหลด

ความหลากชนิดของปลาน้ำจืดในประเทศไทย

View โหลด

 

ภาพโปสเตอร์

เอคไคโนเดิร์มในน่านน้ำไทย 1

View โหลด

เอคไคโนเดิร์มในน่านน้ำไทย 2

View โหลด

เอคไคโนเดิร์มในน่านน้ำไทย 3

View โหลด

เอคไคโนเดิร์มในน่านน้ำไทย 4

View โหลด

 

ป้ายประชาสัมพันธ์

ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

View โหลด

20 สัตว์ 10 พืช

View โหลด

ONEP Series

View โหลด

ทะเบียนรายการชื่อสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย

View โหลด

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

View โหลด

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ

View โหลด

RedData สัตว์

View โหลด

RedData พืช

View โหลด

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

View โหลด

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

View โหลด

"IYB 2010

View โหลด

 

แผ่นพับ

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 55 (ไทย)

View โหลด

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 55 (Eng)

View โหลด

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 54

View โหลด

วิถีปฏิบัติของชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

View โหลด

โปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

View โหลด

แผนกลยุทธ์ 2554-2563 "มีชีวิตอย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ"

View โหลด

ปูเจ้าพ่อหลวงถิ่นเดียวเมืองเลย

View โหลด

กั้ง กุ้ง และปู เฉพาะถิ่นในประเทศไทย และที่ได้รับพระราชทานชื่อวิทยาศาสตร์

View โหลด

แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ

View โหลด

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

View โหลด

 

เอกสารสำหรับเยาวชน

แมลงครองโลก (ไทย)

View โหลด

แมลงครองโลก (Eng)

View โหลด

ขบวนการหอยพิทักษ์โลก (ไทย)

View โหลด

ขบวนการหอยพิทักษ์โลก (Eng)

View โหลด

สัตว์ทะเลหายาก (ไทย)

View โหลด

สัตว์ทะเลหายาก (Eng)

View โหลด

มารู้จักชนิดพันธุ์ต่างถิ่นกันเถอะ (ไทย)

View โหลด

มารู้จักชนิดพันธุ์ต่างถิ่นกันเถอะ (Eng)

View โหลด

พี่เบิร์ดเล่าเรื่อง "นก" (ไทย)

View โหลด

พี่เบิร์ดเล่าเรื่อง "นก" (Eng)

View โหลด

"ป.ปลา" ตามหา...เรื่อง (ไทย)

View โหลด

"ป.ปลา" ตามหา...เรื่อง (Eng)

View โหลด

มารู้จักเจ้าสัตว์ 10 ขา ที่เรียกว่า "ปู" กันดีกว่า (ไทย)

View โหลด

มารู้จักเจ้าสัตว์ 10 ขา ที่เรียกว่า "ปู" กันดีกว่า (Eng)

View โหลด

คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเล

View โหลด

 

Factsheet

น้ำ กับ ความหลากหลายทางชีวภาพ

View โหลด

ความสัมพันธ์ระหว่าง "น้ำ" กับ "ระบบนิเวศ"

View โหลด

เอคไคโนเดิร์มในน่านน้ำไทย 3

View โหลด

 

รายการชื่อสิ่งมีชีวิต

ONEP Biodiversity Series Vol. 20 : Mushrooms (BASIDIOMYCETES) in Thailand

View โหลด

ONEP Biodiversity Series Vol. 19 : Crustacean Fauna in Thailand

View โหลด

ศัพท์ข้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับข้าว

View โหลด

ศัพท์บัว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับบัว

View โหลด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายางชีวภาพ

View โหลด

Her Majesty Queen Sirikit Mother of Thailand Biodiversity Protection

View โหลด

ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (City and Biodiversity)

View โหลด

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม 2554 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ขุมทรัพย์แห่งชีวิต

View โหลด

Forest Biodiversity Earth's Living Treasure

View โหลด

NAGOYA ABS

View โหลด

NAGOYA PROTOCOL

View โหลด

NAGOYA – KUALA LUMPUR

View โหลด

ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

View โหลด

Global Environment Outlook 4

View โหลด

Global Biodiversity Outlook 4

View โหลด

Global Biodiversity Outlook 3

View โหลด

รายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 2

View โหลด

Global Biodiversity Outlook 2

View โหลด

Global Biodiversity Outlook 1

View โหลด

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

View โหลด

Thailand's Biodiversity

View โหลด

ความหลากหลายทางชีวภาพ "โลกทำอะไรบ้าง แล้วเราจะทำอะไร"

View โหลด

ประเทศไทยกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

View โหลด

หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 1

View โหลด

หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 2

View โหลด

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

View โหลด

Convention on Biological Diversity

View โหลด

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

View โหลด

ความหลากชนิดของปลาน้ำจืดในประเทศไทย

View โหลด