เอกสาร สิ่งพิมพ์

รายการชื่อสิ่งมีชีวิต

ทะเบียนรายชื่อ

vol.1


ทะเบียนรายชื่อพืชในประเทศไทย เล่มที่ 1

ผู้แต่ง ก่องกานดา ชยามฤต ราชันย์ ภู่มา และนันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน

จำนวน 238 หน้า พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2557

เนื้อหา ประกอบด้วยพืชในกลุ่มเฟิร์น (Pteridophytes) กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) และกลุ่มพืชดอก (Angiosperms) เฉพาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledons) การจัดหมวดหมู่ของพืชใช้ระบบที่ทันสมัย จำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ (Angiosperm Phylogeny Group version III) ซึ่งความสัมพันธ์ของพืชได้จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางโมเลกลุ นอกจากจะจัดเรียงพืชเป็นกลุ่ม ๆ แล้ว ภายใต้แต่ละกลุ่มพืช ได้จัดเรียงพืชตามวงศ์ สกุล ชนิด ตามลำดับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา

Download

รายการชื่อสิ่งมีชีวิต

vol.21

vol.20

vol.19

vol.18

vol.17

vol.16

vol.15

vol.14

vol.13

vol.12

vol.11

vol.10

vol.9

vol.8

vol.7

vol.6

vol.5

vol.4

vol.3

vol.2

vol.1


ONEP Biodiversity Series Vol. 21 : Marine Biodiversity at Racha Islands, Phuket Province

ผู้เขียน :สุนันท์ ภัทรจินดา และธีระพงศ์ ด้วงดี

จำนวนหน้า : 210 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม 2558

เนื้อหา :ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเกาะบริเวณหมูเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต จากการดำเนินโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลในพื้นที่วิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีความหลากลายทางทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตในทะเล แต่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

Download

ONEP Biodiversity Series Vol. 20 : Mushrooms (BASIDIOMYCETES) in Thailand

ผู้เขียน :อนงค์ จันทร์ศรีกุล และคณะ

จำนวนหน้า : 448 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ 2554

เนื้อหา :รวบรวมชนิดพันธุ์เห็ด ในชั้น Basidiomycetes ที่พบในประเทศไทย ประกอบด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อพื้นเมืองภาษาไทย และถิ่นที่พบ จำนวน 1,978 ชนิด ใน 14 อันดับ 72 วงศ์ และเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลก (new species) 95 ชนิด

Download

ONEP Biodiversity Series Vol. 19 : Crustacean Fauna in Thailand

ผู้เขียน :ไพบูลย์ นัยเนตร

จำนวนหน้า : 196 หน้า พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2541 พิมพ์ครั้งสอง มิถุนายน 2550

เนื้อหา :รวบรวมชนิดสัตว์ในกลุ่มกุ้ง กั้ง และปู ที่พบในประเทศไทย ซึ่งได้แก้ไขและเพิ่มเติมให้ทันสมัย ทั้งหมด 1,144 ชนิด จำแนกเป็น Order Decapoda 1,020 ชนิด Order Stomatopoda 81 ชนิด Order Anostraca 3 ชนิด Order Myodocopa 35 ชนิด และ Order Isopoda 5 ชนิด โดยบางชนิดเป็นสัตว์ถิ่นเดียว(endemic species) ของประเทศไทยและเป็นชนิดใหม่ (new species) ของโลก

Download

ONEP Biodiversity Series Vol. 18 : Birds of Dry and Semi-Humid Ecosystem

ผู้เขียน :โดม ประทุมทอง วัชระ สงวนสมบัติ วิจักขณ์ ฉิมโฉม

จำนวนหน้า : 148 หน้า พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม 2550

เนื้อหา :นกในระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้นของประเทศไทย จากการสำรวจจากพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้นคือ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) พบนกทั้งสิ้น 107 ชนิด 31 วงศ์ โดยมีนกที่จัดอยู่ในสถานภาพตามทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Thailand red data : ONEP 2005) จำนวน 7 ชนิด

Download

ONEP Biodiversity Series Vol. 17 : Thailand Red Data : Plants

ผู้เขียน :ธวัชชัย สันติสุข ก่องกานดา ชยามฤต ราชัน ภู่มา สมราน สุดดี

จำนวนหน้า : 256 หน้า พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม 25491

เนื้อหา :ทะเบียนแสดงสถานภาพการถูกคุกคามของพืชในประเทศไทย ทำการประเมินโดยใช้หลักการจัดทำ Red List of Threatened Species (IUCN 1994,2001) ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และแสดงสถานภาพของพืชในประเทศไทย

Download

ONEP Biodiversity Series Vol. 16 : Thailand Red Data : Fishes

ผู้เขียน :ชวลิต วิทยานนท์

จำนวนหน้า : 108 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน 2548

เนื้อหา :ทะเบียนแสดงสถานภาพการถูกคุกคามของปลาในประเทศไทย ทำการประเมินโดยใช้หลักการจัดทำ Red List of Threatened Species (IUCN Ver. 3.1:2001) ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และแสดงสถานภาพของปลาในประเทศไทย

Download

ONEP Biodiversity Series Vol. 15 : Thailand Red Data : Birds

ผู้เขียน :วัชระ สงวนสมบัติ

จำนวนหน้า : 158 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน 2548

เนื้อหา :ทะเบียนแสดงสถานภาพการถูกคุกคามของนกในประเทศไทย ทำการประเมินโดยใช้หลักการจัดทำ Red List of Threatened Species (IUCN Ver. 3.1:2001) ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) โดยแสดงสถานภาพของนก 282 ชนิด จากนกที่พบในประเทศไทยทั้งหมด 982 ชนิด

Download

ONEP Biodiversity Series Vol. 14 : Thailand Red Data : Mammals Reptiles and Amphibians

ผู้เขียน :จารุจินต์ นภีตะภัฏ และ ธัญญา จั่นอาจ

จำนวนหน้า : 234 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน 2548

เนื้อหา :ทะเบียนแสดงสถานภาพการถูกคุกคามของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย ทำการประเมินโดยใช้หลักการจัดทำ Red List of Threatened Species (IUCN Ver. 3.1:2001) ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) โดยแสดงสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 13 : Biodiversity of Lichens at Khao Yai National Park in Thailand

ผู้เขียน :หน่วยวิจัยไลเคน ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนหน้า : 114 หน้า พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม 2547

เนื้อหา :รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการสำรวจความหลากหลายชนิดของไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้น ลักษณะและองค์ประกอบไลเคน คู่มือจำแนกและบัญชีรายชื่อ ไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากตัวอย่างไลเคน 6,400 ตัวอย่าง จำแนกได้ 518 ชนิด 90 สกุล 32 วงศ์ เป็น new record ของไทย 236 ชนิด และ new species ของโลก 117 ชนิด

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 12 : Peat Swamp Fishes of Thailand

ผู้เขียน :ชวลิต วิทยานนท์

จำนวนหน้า : 136 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม 2545

เนื้อหา :คู่มือเรื่องปลาในพรุประกอบภาพสีฉบับแรกของประเทศไทย จากข้อมูลการสำรวจรวบรวมตัวอย่างในพื้นที่ป่าพรุและแหล่งน้ำรอบข้างในภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2543 ประกอบด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมืองภาษาไทย และยาวี ลักษณะ ถิ่นที่พบ และภาพประกอบของปลาที่พบ 100 ชนิด ใน 29 วงศ์ และพบว่าพรุโต๊ะแดงมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากที่สุด คือ 95 ชนิด

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 11 : Pteridophytes in Thailand

ผู้เขียน :ทวีศักดิ์ บุญเกิด และ รสริน พลวัฒน์

จำนวนหน้า : 312 หน้า พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม 2543

เนื้อหา :รวบรวมรายชื่อเฟิน (fern) และกลุ่มใกล้เคียงเฟิน (fern Allies) ในประเทศไทย ที่ได้มีการศึกษาและรวบรวมแล้วทั้งหมด 671 ชนิด ใน 139 สกุล 35 วงศ์ โดยเป็นเฟิน 625 ชนิด และกลุ่มใกล้เคียงเฟิน 46 ชนิด

Download

ONEP Biodiversity Series Vol. 10 : Mollusca Fauna in Thailand

ผู้เขียน :จารุจินต์ นภีตะภัฏ และคณะ

จำนวนหน้า : 576 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม 2554

เนื้อหา :รายชื่อชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในไฟลัม Molluscaกลุ่มหอยและหมึกที่พบในประเทศไทย จำนวน 2,982 ชนิด ประกอบด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อพื้นเมืองภาษาไทย ถิ่นที่พบ สถานภาพ และเอกสารอ้างอิง

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 9 : Amphibians and Reptiles in Thailand

ผู้เขียน :จารุจินต์ นภีตะภัฏ ธัญญา จั่นอาจ และ ยอดชาย ช่วยเงิน

จำนวนหน้า : 152 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกันยายน 2543

เนื้อหา :รวบรวมรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลกว่า 25 ปี ประกอบด้วยรายชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน 325 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 132 ชนิด

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 8 : Orchids of Thailand

ผู้เขียน :อบฉันท์ ไทยทอง

จำนวนหน้า : 239 หน้า พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม 2542

เนื้อหา :ข้อมูลที่ใช้เวลากว่า 50 ปี ในการศึกษารวบรวมชนิดพันธุ์พืชวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ที่พบทั้งหมดในประเทศไทย 1133 ชนิด ใน 6 วงศ์ย่อย 177 สกุล ข้อมูลถิ่นที่อยู่อาศัยและภาพประกอบ

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 7 : Birds of Bung Boraphet

ผู้เขียน :โอภาส ขอบเขตต์

จำนวนหน้า : 215 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน 2541

เนื้อหา :รวบรวมชนิดพันธุ์นกที่พบในบึงบอระเพ็ด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ ซึ่งประกอบด้วยนกน้ำ นกชายน้ำ นกชายเลน นกล่าเหยื่อและอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 187 ชนิด 11 อันดับ 43 วงศ์ และ 114 สกุล พร้อมภาพประกอบ

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 6 : Wild Mammals in Thailand

ผู้เขียน :ประทีป ด้วงแค

จำนวนหน้า : 118 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน 2541

เนื้อหา :รวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย 294 ชนิด ทั้งแสดงสถานภาพการถูกคุกคาม 114 ชนิด และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 6 ชนิด และประกอบด้วยภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนบก 93 ชนิด

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 5 : Crustacean Fauna in Thailand

ผู้เขียน :ไพบูลย์ นัยเนตร

จำนวนหน้า : 161 หน้า พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน 2541

เนื้อหา :รวบรวมชนิดสัตว์ในกลุ่มกุ้ง กั้ง และปู ที่พบในประเทศไทย ทั้งหมด 922 ชนิด โดยอยู่ใน Order Decapoda 861 ชนิด และ Order Stomatopoda 61 ชนิด

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 4 : Fishes in Thailand

ผู้เขียน :สุภาพ มงคลประสิทธ์ สืบสิน สนธิรัตน สุรีย์ วิมลโลหะการ และทวีศักดิ์ ทรงศิริกุล

จำนวนหน้า : 353 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2540

เนื้อหา :รวบรวมชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมดในประเทศไทย ทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืด 1,741 ชนิด ใน 171 วงศ์ 35 อันดับ

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 3 : Algae in Thailand

ผู้เขียน : กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

จำนวนหน้า : 334 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2538

เนื้อหา : รวบรวมรายชื่อสาหร่ายที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่สาหร่ายที่มีขนาดเล็กเซลล์เดียวไปจนถึงสาหร่ายที่มีขนาดใหญ่ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ทั้งสิ้น 333 ชนิด 132 สกุล เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน 63 ชนิด 28 สกุล สาหร่ายสีเขียว 91 ชนิด 29 สกุล สาหร่ายสีน้ำตาล 48 ชนิด 20 สกุล และสาหร่ายสีแดง 131 ชนิด 55 สกุล

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 2 : Bryophytes in Thailand

ผู้แต่ง : เรณู ศรสำราญ และ อบฉันท์ ไทยทอง

จำนวนหน้า 234 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2538

เนื้อหา : รวบรวมรายชื่อและแหล่งที่พบ พืชชั้นต่ำไม่มีท่อลำเลียงที่พบในประเทศไทยทั้งหมด 925 ชนิด 237 สกุล ประกอบด้วย hornworts 2 ชนิด liverworts 279 ชนิด และ mosses 644 ชนิด พร้อมภาพประกอบ

Download

OEPP Biodiversity Series Vol. 1 : Forest Insects in Thailand

ผู้แต่ง ฉวีวรรณ หุตะเจริญ และ นภจร ทับทิม

จำนวน 392 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2538

เนื้อหา รวบรวมรายชื่อของแมลงที่พบในป่าไม้ของประเทศไทย กว่า 3,800 ชนิด ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและจำแนกเป็นเวลากว่า 25 ปี ซึ่งจำนวนดังกล่าวยังถือเป็นส่วนน้อยของแมลงที่มีทั้งหมดในป่าเมืองไทย โดยมีภาพประกอบของแมลงบางชนิดในสกุล/วงศ์ต่างๆ และรายชื่อของแมลงศัตรูพืชชนิดสำคัญๆ ที่พบในป่าไม้ ระบุถึงชนิดของพืชอาศัย (host plant) ชนิดพันธุ์แมลงที่เป็นศัตรูพืช และลักษณะของความเสียหายของพืชที่เกิดจากแมลงชนิดพันธุ์นั้นๆ

Download