Photo Gallery

2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 543

Photo Gallery

กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “wetlands and Climate change” วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตเมืองที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

กิจกรรมเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนเสริมสร้างความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ” วันที่ 14 – 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและ web application วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี1 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BEDO สัญจร (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่

3 สิงหาคม 2560 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการฯ ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดอุดรธานี

9-10 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

12 กรกฎาคม 2560 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการฯ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

15-17 กุมภาพันธ์ 2559 นิทรรศการ

16-17 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมกลุ่มย่อย

17 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีปิด

18 กุมภาพันธ์ 2559 การศึกษาดูงาน

18 กุมภาพันธ์ 2559 การศึกษาดูงานเขาใหญ๋

18 กุมภาพันธ์ 2559 การศึกษาดูงานบ้านดงบัง