โปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อสาระสำคัญ
Follow us

 
    Twitter
    Facebook

เกี่ยวกับอนุสัญญา

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง 

การประชุม


ข่าวประชาสัมพันธ์
   เพลง ให้โลกอยู่นาน


  


เอกสารการประชุม

การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ

(หมายเหตุ : หากโหลดไม่ได้ให้กรุณาเปลี่ยน Browser อื่นๆ เช่น Chrome, Firefox เป็นต้น)