กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2564
“Wetlands and Water”
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-12.00 น.


      ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นลำดับที่ 110 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศที่ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำโดยการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (National Focal Point) และทุกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ กำหนดให้เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก และขอความร่วมมือภาคีจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ประเทศไทยโดยสำนักงานนโยบายฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับประเทศ และความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับโลก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม ก่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเพื่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

      ในปี 2564 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก คือ พื้นที่ชุ่มน้ำและน้ำ (Wetlands and Water) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของน้ำและระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งน้ำเปรียบเสมือนต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยและพึ่งพาน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำ ที่ใช้น้ำเป็นแหล่งอาศัย และเพาะขยายพันธุ์ หรือแม้กระทั้งสัตว์บกหรือพืชพรรณต่าง ๆ ที่อาศัยทรัพยากรซึ่งเป็นผลมาจากน้ำ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร ในอีกด้านหนึ่งน้ำก็ต้องอาศัยระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเป็นแหล่งในการควบคุมรักษาคุณภาพน้ำ ซึ่งมีพรรณพืชนานาชนิดช่วยในการบำบัดคุณภาพน้ำ ดังนั้น การสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำสามารถดำรงอยู่เพื่อเกื้อกูลสิ่งมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง ของอนุสัญญาฯ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำ ประจำปี 2564 เรื่อง Wetlands and Water ผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ชุ่มน้ำและน้ำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถ นำประสบการณ์และความรู้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุ่มน้ำอื่น ๆ ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม...